Stanovy Unie fyzioterapeutů České republiky z.s.

Část I.

Čl. 1

Název a sídlo

Název spolku: Unie fyzioterapeutů České republiky z.s. (dále jen UNIFY ČR z.s.)

Sídlo UNIFY ČR z.s., Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4            

Čl. 2

Právní poměry

UNIFY ČR z.s. je dobrovolný spolek fyzioterapeutů České republiky.

Čl. 3

Územní působnost

UNIFY ČR z.s. vyvíjí svou činnost na území České republiky.

Čl. 4

Účel spolku - činnost UNIFY ČR z.s.

UNIFY ČR z.s.

 1. dbá, aby členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jejím Etickým kodexem, Profesními standardy a způsobem stanoveným zákony
 2. pečuje o odbornost svých členů
 3. posuzuje a hájí zájmy svých členů
 4. d) vede evidenci členů, přičemž dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy (zákona č. 101/2000 Sb.)

UNIFY ČR z.s.

 1. vyvíjí činnost poradenskou, propagační, vzdělávací, zprostředkova-telskou, činnost na poli zahraničních styků a činnost nakladatelskou. Může vykonávat i jinou podnikatelskou činnost
 2. zastupuje své členy na jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, MŠMT ČR, Parlamentem ČR, Senátem ČR a dalšími orgány státní správy; se zdravotními  pojišťovnami na Dohodovacích řízeních; s odbornými společnostmi a jinými sdruženími a asociacemi pracovníků ve zdravotnictví
 3. stanovy žádným způsobem neomezují právo kteréhokoliv člena jednat samostatně s výše zmíněnými institucemi při řešení individuálních problémů jeho zdravotnického zařízení

Část II.

Čl. 5

Podmínky a vznik členství

 1. Členství v UNIFY ČR z.s. je řádné, přidružené nebo čestné.
 2. Řádným členem UNIFY ČR z.s. může být každý občan ČR, který: 

  a) vykonává nebo vykonával profesi fyzioterapeut, rehabilitační pracovník
  b) souhlasí s cíli a úkoly UNIFY ČR z.s. a chce se podílet na jejich realizaci
  c) zaplatil členské příspěvky.

 3. Členem UNIFY ČR z.s.  může být i cizí státní příslušník, kterému bylo uděleno  povolení k pobytu na území ČR, splňuje-li podmínky uvedené v  odst. 2.
 4. O přijetí za člena UNIFY ČR z.s. rozhoduje Výkonný výbor UNIFY ČR z.s.  na základě členské přihlášky.
 5. Přidruženým členem UNIFY ČR z.s. může být každý občan ČR, který studuje obor fyzioterapie, souhlasí s cíli a úkoly UNIFY ČR z.s. a chce se podílet na jejich realizaci.Ukončení studia oznámí do 30 dnů UNIFY ČR z.s.  a stává se řádným členem.
 6. Čestným členem UNIFY ČR z.s. se může stát fyzická osoba na návrh člena UNIFY ČR a na základě rozhodnutí Výkonného výboru UNIFY ČR z.s.. Čestné členství se uděluje významným osobnostem za výsledky dosažené v oboru, či za významný přínos v činnosti UNIFY ČR z.s.  a dlouholetou spolupráci s UNIFY ČR z.s.

Čl. 6

Práva a povinnosti členů

Práva členů UNIFY ČR z.s.

 1. Řádný člen má právo:
 1. volit a být volen do orgánů UNIFY ČR z.s.
 2. požadovat na orgánech UNIFY ČR z.s. odbornou poradenskou nebo konzultační činnost související s výkonem jeho povolání
 3. využívat nabídky UNIFY ČR z.s. v oblasti dalšího vzdělávání
 4. poskytování právních konsultací při řešení sporů spojených s výkonem jeho povolání
 5. být informován o činnosti a hospodaření UNIFY ČR z.s.
 6. obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány UNIFY ČR z.s.
 1. Přidružený člen má stejná práva jako řádný člen UNIFY ČR z.s., pouze nemůže volit a být volen do orgánů UNIFY ČR z.s.. Na žádost většiny zástupců přidružených členů se může jimi zvolený zástupce účastnit jednání výkonného výboru s hlasem poradním.
 2. Udělení čestného členství je prestižním oceněním. UNIFY ČR z.s. může v souladu s těmito stanovami udělit čestné  členství domácím i zahraničním odborníkům. Čestný člen neplatí členské příspěvky.

Povinnosti členů UNIFY ČR z.s.

 1. Dodržovat stanovy UNIFY ČR z.s. a řídit se rozhodnutím orgánu UNIFY ČR z.s.
 2. Vykonávat své povolání odborně, v souladu s obecně závaznými právními normami, závaznými stanovisky orgánů UNIFY ČR z.s., Etickým kodexem fyzioterapeuta a Profesními standardy
 3. Řádně a včas platit příspěvky stanovené Sjezdem UNIFY ČR z.s., členský příspěvek je počínaje rokem 2020 splatný do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Zánik členství

 1. Členství v UNIFY ČR z.s.  zaniká:

  a. písemným oznámením člena o vystoupení z UNIFY ČR z.s. adresovaným Výkonnému výboru UNIFY ČR z.s. k datu doručení,
  b. úmrtím člena,
  c. vyloučením člena v případě hrubého porušení Stanov UNIFY ČR z.s.,
  d. počínaje rokem 2020 pro nezaplacení členského příspěvku do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

 2. O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor UNIFY ČR z.s. po projednání za účasti dotčeného člena. Člen má právo se odvolat proti rozhodnutí Výkonného výboru do patnácti dnů od doručení rozhodnutí k Sjezdu UNIFY ČR z.s. Odvolání má odkladný účinek.

Čl. 8

Obnovení členství

Členství v UNIFY ČR z.s. lze obnovit, pokud zaniklo podle ustanovení čl.7 odst.1, písmeno d) těchto Stanov. Pokud člen obnoví členství v průběhu kalendářního roku, výše ročního příspěvku se nemění.

 Část III.

Vnitřní uspořádání UNIFY ČR z.s.

 Čl. 9

Zásady vnitřního uspořádání a jednání orgánů UNIFY ČR z.s.

 1. Vnitřní uspořádání je vybudováno na územním principu. Regionální organizace UNIFY ČR z.s. mohou zvolit do svého čela zástupce, který bude jednat za regionální organizaci s výkonným výborem UNIFY ČR z.s..
 2. Orgány UNIFY ČR z.s. jsou Sjezd, výkonný výbor UNIFY ČR z.s., prezident UNIFY ČR z.s., revizní komise.
 3. Volené orgány UNIFY ČR z.s. jsou odpovědné za svou činnost členům a orgánům UNIFY ČR z.s. které je zvolily.
 4. Usnesení orgánů UNIFY ČR z.s. jsou závazná pro členy a ostatní orgány UNIFY ČR z.s..
 5. Během funkčního období může být výkonný výbor doplněn kooptací.

Čl. 10

Sjezd

 1. Nejvyšším orgánem UNIFY ČR z.s. je Sjezd.
 2. Řádný Sjezd je svoláván prezidentem nebo usnesením výkonného výboru UNIFY ČR z.s. a to minimálně 1x ročně.
 3. Na základě usnesení výkonného výboru je prezident povinen do 30 dnů svolat mimořádný Sjezd. Ve stejném termínu je povinen svolat mimořádný Sjezd také, požádá-li o to 1/3 členů UNIFY ČR z.s. nebo Revizní komise.
 4. Úkoly Sjezdu:
  1. přijímá Stanovy a usnáší se na změnách Stanov
  2. stanoví zásadní cíle a úkoly UNIFY ČR z.s.
  3. schvaluje výroční zprávu prezidenta
  4. schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření UNIFY ČR z.s.
  5. schvaluje zprávu o hospodaření
  6. schvaluje volební řád
  7. volí a odvolává členy Výkonného výboru UNIFY ČR z.s.
  8. volí a odvolává členy Revizní komise
  9. schvaluje výši členských příspěvků
  10. schvaluje výroční zprávu revizní komise
 5. Sjezd UNIFY ČR z.s. je usnášeníschopný, je-li na jednání přítomno více než 5% řádných členů UNIFY ČR z.s..
 6. Usnesení Sjezdu jsou zveřejňována v Bulletinu UNIFY ČR a na webových stránkách UNIFY ČRs.. Zápisy jsou podepisovány zapisovatelem, prezidentem a předsedou Revizní komise.

Čl. 11

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor UNIFY ČR z.s. je výkonným orgánem UNIFY ČR
 2. Výkonný výbor se skládá minimálně ze sedmi členů.
 3. Výkonný výbor je usnášeníschopný je-li na jednání přítomná nadpoloviční většina členů Výkonného výboru. Usnesení výboru jsou platná, souhlasí-li s nimi v hlasování nadpoloviční většina členů Výkonného výboru.
 4. Výkonný výbor volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta Unie.
 5. Volební období je čtyřleté.
 6. Výkonný výbor zasedá nejméně 6 krát v roce.
 7. Výkonný výbor plní usnesení Sjezdu a na základě těchto usnesení koordinuje činnost územních (regionálních) orgánů UNIFY ČR z.s.:
  1. vede ústřední evidenci členů UNIFY ČR z.s.
  2. hospodaří s finančními prostředky UNIFY ČR z.s. vytváří fondy a rozhoduje o jejích použití v rámci pravidel stanovených Sjezdem
  3. spravuje majetek UNIFY ČR z.s.
  4. zajišťuje spolupráci s jinými sdruženími či spolky
  5. předkládá Sjezdu výroční zprávu o činnosti a hospodaření UNIFY ČR z.s.
  6. rozhoduje o vyloučení člena z UNIFY ČR z.s.
  7. rozhoduje o obnovení členství
  8. realizuje a koordinuje jednání s ministerstvy, s orgány státní správy, se zdravotními pojišťovnami a jinými institucemi v zájmu UNIFY ČR z.s.
  9. rozhoduje o vydání plných mocí k jednání za UNIFY ČR z.s.
 8. Výkonný výbor může přijímat usnesení i v době mimo schůze. K přijetí takového usnesení je nezbytné shromáždění písemných souhlasů s tímto usnesením od nadpoloviční většiny členů Výkonného výboru, přičemž o návrhu usnesení musí být předem písemně informováni všichni členové Výkonného výboru.
 9. Originály zápisů ze schůzí Výkonného výboru opatřené podpisy zapisovatele, ověřovatele zápisu a prezidenta jsou uložené v kanceláři UNIFY ČR. Kopie těchto listin musí být rozeslány všem členům Výkonného výboru do 30 dnů od jejich schválení.

Čl. 12

Prezident UNIFY ČR z.s.

 1. Je statutárním orgánem UNIFY ČR z.s., jedná a podepisuje se jménem UNIFY ČR z.s., zastupuje ji navenek a je oprávněn jejím jménem právně jednat. Dále: 
 1. koordinuje a řídí činnost Výkonného výboru,
 2. svolává Sjezd,
 3. v případě nepřítomnosti nebo pracovního zaneprázdnění zastupuje prezidenta v  plném rozsahu práv a povinností viceprezident UNIFY ČR z.s., který je vedle prezidenta rovněž statutárním orgánem spolku, je oprávněn jménem spolku samostatně právně jednat a podepisovat.
 4. prezident Unie disponuje podpisovým právem k běžnému účtu.

Čl. 13

Revizní komise

 1. Revizní komise (dále jen RK) je nejvyšším kontrolním orgánem UNIFY ČR z.s. skládá se ze tří členů.Členové RK jsou voleni a odvoláváni Sjezdem.  Členové RK volí ze svého středu předsedu RK.
 2. RK kontroluje činnost orgánů UNIFY ČR z.s. vyplývající ze Stanov v souladu s většinovým zájmem členské základny UNIFY ČR z.s..
 3. RK podává o své činnosti zprávu Sjezdu. V případě zjištěných nedostatků má předseda RK právo požádat prezidenta Unie o svolání mimořádného Sjezdu, nebo o svolání mimořádné schůze Výkonného výboru UNIFY ČR z.s. V obou případech musí být vyhověno do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti prezidentovi UNIFY ČR z.s. nebo v případě nepřítomnosti prezidenta jinému členu Výkonného výboru UNIFY ČR z.s..

Část IV

 Čl. 14

Majetek

 1. Majetek tvoří hmotné věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty (definice § 118 obč. zákoníku).
 2. Zdrojem příjmů UNIFY ČR z.s. jsou členské příspěvky, dary a příjmy z jiné činnosti.

Čl. 15

Statutární orgány spolku

 1. Za UNIFY ČR z.s. je oprávněn právně jednat a podepisovat prezident UNIFY ČR z.s. a, viceprezident UNIFY ČR z.s., a to každý samostatně.

      Plná moc k zastupování UNIFY ČR z.s.  může být statutárním orgánem udělena i jiné osobě.

 1. Podpisové právo k běžnému účtu má prezident a osoby schválené Výkonným výborem UNIFY ČR z.s.. Při nakládání s finančními prostředky UNIFY ČR z.s. je třeba vždy podpisů dvou členů disponujících podpisovým právem k běžnému účtu.
 2. Způsob podepisování: Podepisování za UNIFY ČR z.s. se děje tak, že prezident nebo viceprezident připojí svůj podpis k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu organizace.

 Čl. 16

Rozpuštění UNIFY ČR z.s.

UNIFY ČR z.s. zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina účastníků Sjezdu a to za podmínek stanovených zákonem.

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

Stanovy mohou být měněny pouze usnesením Sjezdu na základě souhlasu dvoutřetinové většiny účastníků Sjezdu.

Tyto stanovy byly schváleny sjezdem Unie fyzioterapeutů ČR z.s. dne 13. dubna 2019.

 

V Praze dne: ……….

 

Mgr. Vladan Toufar

prezident Unie fyzioterapeutů ČR z.s.