Odborná rada UNIFY ČR plní roli odborné autority profesní organizace fyzioterapeutů. Jejími členy jsou proto fyzioterapeuti s dlouholetou praxí v oboru, odbornými a vědeckými publikačními aktivitami a uznávaným přínosem k rozvoji oboru fyzioterapie. Odborná rada je vytvořena na základě návrhu VV UNIFY ČR, které bude předloženo nejbližšímu Sjezdu UNIFY ČR. Skládá se z 13 – 15 členů. Člen Odborné rady nemusí být členem UNIFY ČR, i když je tak s výhodou.
 
Činnost odborné rady

 • zpracovává koncepci oboru
 • spolupracuje se zkušební komisí pro specializační vzdělávání (atestace) v oblasti tvorby a inovace zkušebních otázek a testů.
 • realizuje spolupráci s VV UNIFY ČR při rozvoji koncepce specializačního vzdělávání v oboru a při tvorbě jednotlivých nosných certifikovaných kurzů (návrhy, přednášející, posouzení obsahu kurzu před jeho organizací – autorské podklady kurzu, zaslané UNIFY ČR, jsou předány k recenznímu posouzení členům OR)
 • garance odborného programu konference UNIFY ČR, spolupráce s organizátory konference při tvorbě odborného programu a výběru přednášejících
 • členové OR se podílejí na reprezentaci UNIFY ČR v zahraničí i v ČR, spoluvytvářejí podmínky, ať již osobně, tak i formou podpory dalších členů UNIFY ČR, pro aktivní reprezentaci (přednáška, poster) profesní organizace na zahraničních a domácích konferencích
 • spolupracuje s VV UNIFY ČR při tvorbě adekvátních a odborně relevantních standardů péče v oboru fyzioterapie
 • OR posuzuje a zpřístupňuje členům UNIFY ČR odborné akce a publikace, které jsou v souladu s akceptovanými novými poznatky, výzkumy a metodami, souvisejícími s oborem fyzioterapie. K tomuto účelu využívá pravidelnou spolupráci s redakcí BULLETINU UNIFY ČR, webu a facebooku.
 • participuje na zásadách a principech celoživotního vzdělávání v oboru fyzioterapie
 • připravuje legislativní podklady pro VV UNIFY ČR v rámci studijních programů pro pregraduální přípravu fyzioterapeutů, jejich činnosti a kompetence
 • úzce spolupracuje se zástupci vysokých škol, kde jsou připravováni budoucí fyzioterapeuti, odbornými společnostmi ČLS JEP, IPVZ a NCONZO, akreditovanými pracovišti
 • úzce spolupracuje s KZS při UNIFY ČR
 • Vytvářet podklady pro VV UNIFY ČR ve smyslu komentářů, doporučení a připomínek k aktuální nebo připravované  legislativě
 • Identifikace legislativních oblastí, které vnímá jako problémové a event. iniciovat změny
 • Sledovat legislativu EU, připravované normy WCPT a ER WCPT, posuzovat jejich  právní  kompatibilitu s ČR, rovněž tak sledovat soulad legislativních norem v ČR s mezinárodními pravidly, především v EU a politikou WCPT a ER WCPT

Složení Odborné rady Unie fyzioterapeutů

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.        

 • Vedoucí Oddělení fyzioterapie – Katedra podpory zdraví, Fakulta sportovních studií
 • Odborný asistent – Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta               

Mgr. Lukáš Ryba                             

 • Katedra rehabilitačních oborů, FZS, ZČU, Plzeň                                                  

PhDr. David Smékal, Ph.D.        

 • Katedra fyzioterapie, FTK UP Olomouc

PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol

PhDr. Ludmila Brůhová                               

 • Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů ZSF, JCU                   

Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

 • Katedra Fyzioterapie, Lékařská fakulta MU Brno

Mgr. Jakub Jeníček

 • Vedoucí výuky oboru Fyzioterapie KLR 1. LF UK a VFN v Praze

Mgr. Ondřej Němeček

 • LF UK a KLR FN Hradec Králové                                                           

Mgr. Jana Kalabusová  

 • Ústav Fyzioterapie, SZF UP Olomouc

Doc.PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

 • Katedra Fyzioterapie FTVS UK, J.Martiho 31, 162 52 Praha 6

PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

 • Tajemnice Ústavu rehabilitace LF OU

Prim. MUDr. Michal Říha, Ph.D.

 • Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

 • Garant oboru fyzioterapie 3. LF UK 

(Zástupce nebyl nominován)                                    

 • Katedra fyzioterapie, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. Labem