Odborná rada UNIFY ČR je poradním orgánem profesní organizace fyzioterapeutů. Jejími členy jsou proto členové fakult a jiní odborníci s dlouholetou praxí v oboru, odbornými a vědeckými publikačními aktivitami a uznávaným přínosem k rozvoji oboru fyzioterapie. Odborná rada je vytvořena na základě návrhu VV UNIFY ČR, které bude/bylo akceptováno nejbližším Sjezdem UNIFY ČR. Skládá se z 13 – 15 členů. Člen Odborné rady nemusí být členem UNIFY ČR.
 
Činnost odborné rady

 • spolupracuje s VV UNIFY ČR na přípravě legislativních podkladů v rámci studijních programů pro pregraduální přípravu fyzioterapeutů, jejich činnosti a kompetence
 • připomínkuje koncepci oboru
 • spolupracuje s VV UNIFY ČR v oblasti specializačního vzdělávání
 • spolupracuje s VV UNIFY ČR při tvorbě adekvátních a odborně relevantních standardů péče v oboru fyzioterapie
 • posuzuje a zpřístupňuje členům UNIFY ČR odborné akce a publikace, které jsou v souladu s akceptovanými novými poznatky, výzkumy a metodami, souvisejícími s oborem fyzioterapie. K tomuto účelu využívá pravidelnou spolupráci s redakcí BULLETINU UNIFY ČR, webu a facebooku.
 • participuje na zásadách a principech celoživotního vzdělávání v oboru fyzioterapie
 • připomínkuje podklady VV UNIFY ČR ve smyslu komentářů, doporučení a připomínek k aktuální nebo připravované  legislativě
 • identifikuje legislativní oblasti, které vnímá jako problémové a event. iniciuje změny
 •  

Složení Odborné rady Unie fyzioterapeutů

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.        

 • Vedoucí Oddělení fyzioterapie – Katedra podpory zdraví, Fakulta sportovních studií
 • Odborný asistent – Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta               

Mgr. Lukáš Ryba                             

 • Katedra rehabilitačních oborů, FZS, ZČU, Plzeň                                                  

PhDr. David Smékal, Ph.D.        

 • Katedra fyzioterapie, FTK UP Olomouc

PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol

PhDr. Ludmila Brůhová                               

 • Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů ZSF, JCU                   

Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

 • Katedra Fyzioterapie, Lékařská fakulta MU Brno

Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D.

 • Vedoucí výuky oboru Fyzioterapie KLR 1. LF UK a VFN v Praze

Mgr. Ondřej Němeček

 • LF UK a KLR FN Hradec Králové                                                           

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.

 • Ústav Fyzioterapie, SZF UP Olomouc

Doc.PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

 • Katedra Fyzioterapie FTVS UK, J.Martiho 31, 162 52 Praha 6

doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.

 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF OU

Prim. MUDr. Michal Říha, Ph.D.

 • Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

 • Garant oboru fyzioterapie 3. LF UK 

(Zástupce nebyl nominován)                                    

 • Katedra fyzioterapie, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. Labem