Volební řád

VOLEBNÍ ŘÁD

 Unie fyzioterapeutů České republiky

 

            Sjezd Unie fyzioterapeutů České republiky schválil dne …… tento volební řád:

 

Čl.1

            (1) Sjezdu přísluší volit z řádných členů Unie fyzioterapeutů České republiky (dále jen „UNIFY ČR“ přímou a tajnou volbou

a) minimálně 7 členů (viz. Stanovy) Výkonného výboru UNIFY ČR a 2 náhradníky;

b) 3 členy Revizní komise UNIFY ČR a 1 náhradník.

Čl. 2

 

            (1) Volit může řádný člen UNIFY ČR (Stanovy UNIFY ČR čl. 6 bod 1, písm. a), který je při volbě přítomen na Sjezdu a převzal hlasovací lístky. Zastoupení jiným řádným členem UNIFY ČR není přípustné.

            (2) Překážkou výkonu volebního práva je

a) zbavení způsobilosti k právním úkonům

b) pravomocné rozhodnutí soudu, jímž je uložen výkon trestu odnětí svobody.

 

            (3) Volba může proběhnout pouze tehdy, je-li Sjezd usnášeníschopný, tj. je-li na Sjezdu přítomno více než 5 % řádných členů        

 

Čl. 3

 

(1) Kandidovat může každý řádný člen UNIFY ČR, který je oprávněn volit.

(2) Kandidáty je oprávněn navrhnout každý řádný člen UNIFY ČR, který je oprávněn volit. Návrh musí obsahovat

a)      jméno, příjmení a místo trvalého pobytu kandidáta, číslo jeho členského průkazu,

b)      označení, do kterého orgánu UNIFY ČR je kandidát navrhován, (VV,RK)

c)      jméno, příjmení a místo trvalého pobytu člena (členů) UNIFY ČR, který (kteří) návrh činí,

d)     prohlášení kandidáta, že byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí s výkonem funkce v příslušném orgánu UNIFY ČR.

(3) Prohlášení kandidáta podle čl.3 odst. 2 písm. d) VŘ  musí být opatřeno vlastnoručním podpisem.

 

Čl. 4   

        

Návrh na kandidáta podle čl. 3 odst. 2 VŘ (volební řád)  je třeba doručit prezidentovi Výkonného výboru nejméně 2 měsíce před konáním sjezdu.

 

 

Čl. 5

 

            (1) Pro volby orgánů UNIFY ČR sestavuje Výkonný výbor UNIFY ČR kandidátní listinu

a)      členů a náhradníků Výkonného výboru UNIFY ČR

b)      členů a náhradníků Revizní komise UNIFY ČR

 

 (2) Výkonný výbor zveřejní kandidátní listiny na internetové stránce UNIFY ČR nejpozději 1 měsíc před konáním Sjezdu UNIFY ČR

 

Čl. 6

 

            (1) Kandidátní listiny musí být sestaveny tak, aby obsahovaly minimálně takový počet kandidátů, kolik činí minimální počet členů a náhradníků příslušného orgánu UNIFY ČR

 

            (2) Kandidát může kandidovat pouze do jednoho orgánu UNIFY ČR

 

            (3) Kandidáti se uvedou na kandidátní listině v pořadí podle abecedy.

 

            (4) Kandidát, který se vzdá kandidatury musí oznámit písemně volební komisi, že se vzdává kandidatury

 

 

Čl. 7

 

(1)      Volbu orgánu řídí volební komise zvolená Sjezdem UNIFY ČR aklamací (veřejným hlasováním) z řádných členů UNIFY ČR přítomných na sjezdu. Organizační a technickou přípravu voleb zajišťuje Výkonný výbor UNIFY ČR

 

(2)      Volební komise má 5  členů. K přijetí jakéhokoliv jejího rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň 3  jejích členů .

 

            (3) Volební komise zvolí ze svých členů předsedu volební komise, který řídí její    zasedání.

 

(4)      Předseda volební komise před zahájením hlasování zkontroluje, zda je volební schránka prázdná a schránku uzavře.

 

Čl. 8

 

            Každý řádný člen UNIFY ČR přítomný na sjezdu obdrží:

-        při prezentaci hlasovací lístek pro volbu členů Výkonného výboru UNIFY ČR a náhradníků a hlasovací lístek pro volbu Revizní komise UNIFY ČR a náhradníků.

     Každý kandidát bude na kandidátním lístku uveden svým jménem, akademickým titulem, rokem narození. V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden minimální počet členů, který má být zvolen.

Čl. 9

 

            (1) Volba členů Výkonného výboru UNIFY ČR a náhradníků se uskuteční tak, že řádný člen UNIFY ČR vybere na kandidátním lístku jména kandidátů, které chce volit za členy Výkonného výboru UNIFY ČR, a jména  vybraných kandidátů vyznačí křížkem. Hlasování je neplatné, zakřížkuje-li vyšší počet jmen než je uvedeno v záhlaví hlasovacího lístku.

            (2) Hlasovací lístek pro volbu členů a  Revizní komise UNIFY ČR upraví řádný člen UNIFY ČR stejným způsobem jako při volbě VV (čl.11 odst.1 JŘ).

(3) K jiným úpravám hlasovacích lístků se nepřihlíží. Neplatný je hlasovací lístek přetržený, jakož i hlasovací lístek, který nebyl ve stanovené lhůtě vhozen do hlasovací schránky nebo je zakřížkováno více jmen než je uvedený počet v záhlaví hlasovacích lístků.

 

Čl. 10

 

            (1) Každý řádný člen UNIFY ČR musí před volbou volební komisi prokázat svoji totožnost a to buď členskou legitimaci UNIFY ČR nebo občanským průkazem  poté obdrží od volební komise hlasovací (volební) lístky  s razítkem UNIFY ČR s předtištěnými jmény kandidátů schválené Výkonným výborem UNIFY ČR pro volbu do VV a RK

(2)   Hlasování je tajné. Řádný člen UNIFY ČR při volbě členů a náhradníků Výkonného výboru UNIFY ČR postupuje podle článku 10 odst. 1 a 2 VŘ. Hlasovací lístky se po úpravě volně vhazují do volební schránky.

 

Čl. 11

 

            Hlasování proběhne v době, kterou určí Výkonný výbor UNIFY ČR Po uplynutí doby určené k hlasování předseda volební komise hlasování ukončí. Poté volební komise otevře hlasovací schránky a sečte hlasy

 

Čl. 12

(1) Výkonný výbor předloží Sjezdu návrh o počtu volených členů do VV UNIFY ČR.

 

(2) Do Výkonného výboru Unie je zvoleno minimálně (viz stanovy) 7 řádných členů UNIFY ČR z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů. Náhradníky Výkonného výboru UNIFY ČR jsou zvoleni první 2 řádní členové UNIFY ČR, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů v pořadí. Do Revizní komise UNIFY ČR jsou zvoleni první tři řádní členové UNIFY ČR, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů a další 1 s největším počtem hlasů v pořadí jsou zvoleni jako náhradníci. Počet členů VV a RK musí být vždy lichý.

(3) Pokud kandidátní listina bude obsahovat pouze stanovený počet členů popřípadě náhradníků orgánů UNIFY ČR jsou zvoleni ti řádní členové UNIFYČR, kteří obdrží alespoň jednu třetinu odevzdaných hlasů.

(4) Pokud dva nebo více kandidátů získá stejný počet hlasů, určí se jejich pořadí losem. Losování provede volební komise; mimo členů volební komise mu mohou být přítomni pouze kandidáti se stejným počtem hlasů , jichž se losování týká.

 

Čl. 13

 

            (1) Výsledky voleb vyhlásí Sjezdu UNIFY ČR předseda volební komise bezprostředně po sečtení hlasů; takto vyhlášené výsledky volby se uveřejní v Bulletinu UNIFY ČR a www stránkách.

 

            (2) O průběhu a výsledku volby pořídí volební komise protokol o volbě, který musí být podepsán všemi jejími členy; odmítne-li některý z členů volební komise volební protokol o volbě podepsat, musí uvést i důvod, který jej k tomu vedl. Protokol o volbě se spolu s hlasovacími lístky předá prezidentovi UNIFY ČR, který zajistí její uchování po dobu volebního období zvolených členů.

 

(3) Protokol musí obsahovat tyto údaje:

a)      údaj o počátku a konci hlasování,

b)      celkový počet řádných členů UNIFY ČR přítomných na sjezdu,

c)      počet vydaných hlasovacích lístků,

d)     počet odevzdaných hlasovacích lístků ,

e)      počet hlasů, které získali jednotliví kandidáti.

 

 

Čl. 14

 

            (1) V případě, že při volbě nebyl zvolen stanovený počet členů nebo náhradníků orgánu UNIFY ČR, koná se opakovaná volba.

 (2) Pro opakovanou volbu se použijí přiměřeně ustanovení tohoto volebního řádu s tím, že informace o kandidátovi sdělí Sjezdu předseda nebo jiný člen volební komise.

 

Čl. 15

 

Návrh na neplatnost hlasování voleb může podat člen UNIFY ČR s právem hlasovat má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto volebního řádu.

Odůvodnění: právně ošetřeno

Čl. 16

 

Tento volební řád nabývá účinnosti bezprostředně po jeho schválení Sjezdem UNIFY ČR.

Innova health
Reklama
Miškovský
Reklama