Etický kodex fyzioterapeuta

Etický kodex fyzioterapeuta

 

"Etické principy pro fyzioterapeuty" byly vypracovány v souladu s "Etickým kodexem" WCPT a byly schváleny výkonným výborem Unie rehabilitačních pracovníků dne 12.6.1992, byly přepracovány a schváleny Sjezdem Unie fyzioterapeutů ČR dne 26.1.2002 jako "Etický kodex fyzioterapeuta"

 1. Obecné zásady

  • Stavovskou povinností fyzioterapeuta je poskytovat kvalifikovanou a zodpovědnou profesionální službu.
   Fyzioterapeut dodržuje zákony a vyhlášky, kterými se řídí jeho činnost v České republice.
   Fyzioterapeut respektuje věk, národnost, víru, barvu pleti, politické přesvědčení, sociální statut, pohlaví a sexuální orientaci klienta.
   Fyzioterapeut respektuje práva a lidskou důstojnost všech jedinců.
   Fyzioterapeut nese odpovědnost za svá rozhodnutí.
 2. Výkon povolání

  • Fyzioterapeut zodpovídá za provedení fyzioterapeutických postupů a nesmí ohrozit zdraví klienta.
   Fyzioterapeut musí svou profesionální činností předcházet vzniku disability.
   Fyzioterapeut přispívá k rozvoji odborné úrovně a zajištění kvalitní péče o klienty. Fyzioterapeut je povinen průběžně udržovat nejvyšší úroveň svého vzdělání a odbornost (celoživotní vzdělávání).
   Fyzioterapeut má právo na finanční odměnu za svou práci..
 1. Vztah ke klientovi

  • Fyzioterapeut je vázán mlčenlivostí ve vztahu ke všem informacím týkajících se klienta. Nemluví o záležitostech klienta s nikým jiným, než s tím, kdo je spoluodpovědný za péči o něj.
   Fyzioterapeut podává klientům přesné informace o poskytování fyzioterapeutických výkonů a je povinen seznámit klienta i o případném riziku terapie.
 2. Vztahy k ostatním zdravotnickým profesím

  • Fyzioterapeut spolupracuje v klientově zájmu s jeho ošetřujícím lékařem.
   Fyzioterapeut spolupracuje s ostatními zdravotnickými profesemi buď v rámci interdisciplinární spolupráce nebo jako člen multidisciplinárního týmu.
   Fyzioterapeut se podílí na rozvoji odborného vzdělávání ostatních zdravotnických pracovníků.
 3. Závěrečné ustanovení

  • Fyzioterapeut za všech okolností dodržuje standard profesní a osobní etiky, což činí jeho profesi důvěryhodnou.
   V případě, že kolega poruší pravidla etického kodexu je fyzioterapeut povinen jej na to upozornit; nedojde-li k nápravě, je povinen informovat profesní organizaci.
Rehatab
Reklama
Reklama
Rehaeduca