Zpráva analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2019

Zpracoval: Ing. J. Mrázek, MBA , předseda AK DŘ 2020-03-20

Náklady ZFZP na hrazené zdravotní služby z v. z. p.

Celkové náklady zdravotních pojišťoven na hrazené zdravotní služby ze základního fondu zdravotního pojištění (ZFZP) dosáhly v roce 2019 výše 310 969 mil. Kč. V porovnání s předchozím rokem 2018 se celkové náklady zvýšily o 25 636 mil. Kč (+8,98 %).

Příjmy systému v.z.p. v roce 2019

Celkové příjmy do systému zdravotního pojištění jsou součtem příjmů z výběru pojistného od zaměstnavatelů, OSVČ a OBZP a příjmem ze státního rozpočtu za osoby, za něž je plátcem pojistného stát. Zdrojem dat o příjmech i o počtu pojištěnců jsou údaje od správce účtu přerozdělení. Přechod na nový způsob přerozdělení (PCG) od roku 2018 s sebou přinesl i drobné metodické změny ve sledování příjmů - především jde o změnu období pro výběr pojistného, a to z období od 18. dne měsíce do 17. dne měsíce následujícího na období měsíce kalendářního. Tato změna mj. přinesla mnohem menší volatilitu v měsíčním výběru pojistného. Příjmy roku 2019 jsou z výsledků 1. až 12. přerozdělení roku 5 2019, tj. vybrané pojistné za kalendářní měsíce prosinec 2018 až listopad 2019 + platby za státem hrazené pojištěnce.

V roce 2019 dosáhly celkové příjmy zdravotních pojišťoven 326 036 mil. Kč, z toho příjmy z vybraného pojistného činily 254 187 mil. Kč a pojistné za osoby, za něž je plátcem stát, dosáhlo výše 71 849 mil. Kč. V porovnání s předchozím rokem 2018 se celkové příjmy zdravotních pojišťoven zvýšily o 21 468 mil. Kč (+7,05 %), a to jak díky výraznému nárůstu ve výběru pojistného (o 17 978 mil. Kč, tj. o 7,61 %), tak i díky nárůstu příjmů ze státního rozpočtu (o 3 490 mil. Kč, tj. o 5,10 %). Nárůst příjmů ze státního rozpočtu plynul hlavně ze zvýšení platby za státního pojištěnce od ledna 2019 z 969 Kč na 1 018 Kč, počet státních pojištěnců vzrostl nepatrně. Nárůst vybraného pojistného odrážel mzdový vývoj (nominální vývoj průměrné hrubé mzdy v roce 2019: +7,1 %), rekordně nízkou nezaměstnanost a příznivý ekonomický vývoj v ČR, v Evropě i celém světě.

V roce 2019 dosáhla hodnota celkového průměrného příjmu na 1 pojištěnce výše 30 944 Kč, což představuje oproti roku 2018 nárůst o 1 953 Kč, tj. o 6,74 %. Zatímco příjmy v roce 2019 z vybraného pojistného na 1 „nestátního“ pojištěnce činily 54 609 Kč (nárůst oproti roku 2018 o 3 554 Kč, tj. o 6,96 %), příjmy ze státního rozpočtu na jednoho „státního“ pojištěnce dosáhly hodnoty 12 216 Kč (nárůst oproti roku 2018 o 588 Kč, tj. o 5,06 %). Průměrný počet „státních“ pojištěnců se v roce 2019 oproti roku 2018 zvýšil o 2 694 (o 0,05 %) na 5 881 559 pojištěnců, průměrný počet „nestátních“ pojištěnců vzrostl o 28 079 (o 0,61 %) na 4 654 662 pojištěnců, průměrný celkový počet pojištěnců činil 10 536 220 (nárůst o 30 773 pojištěnců, tj. 0,29 %).

Podíl příjmů za „státní“ pojištěnce:

– v roce 1999 dosahoval 24,8 %, přitom podíl počtu „státních“ pojištěnců byl 56,0 %;

– v roce 2019 činil podíl platby za „státní“ pojištěnce 22,04 % (-0,40 procentního bodu oproti roku 2018), podíl počtu „státních“ pojištěnců byl 55,82 % (-0,14 procentního bodu oproti roku 2018). Je patrné, že

– do roku 2010 trval dlouhodobý trend růstu podílu „státních“ pojištěnců na celkovém počtu pojištěnců, od roku 2010 již tento podíl stagnoval a od 2. pololetí 2014 dochází k poklesu;

– dochází ke skokovému nárůstu podílu příjmů ze státního rozpočtu v letech, kdy byla zvýšena platba státu za státního pojištěnce, s následným mírným poklesem; v roce 2019 tento podíl klesá i přes navýšení platby za státního pojištěnce díky stagnujícímu počtu státních pojištěnců, nárůstu nestátních pojištěnců a hlavně díky nárůstu vybraného pojistného.

Po několika letech minimálních nárůstů či stagnace příjmů přinesl rok 2013 mírný nárůst a roky 2014 až 2019 výrazný nárůst příjmů do systému veřejného zdravotního pojištění – vliv na to mělo hlavně zrušení stropů u vyměřovacího základu pro platbu pojistného od roku 2013, zvyšování plateb za „státní“ pojištěnce (v listopadu 2013 z 723 na 787 Kč, v červenci 2014 z 787 na 845 Kč, v lednu 2016 z 845 na 870 Kč, v lednu 2017 z 870 na 920 Kč, v lednu 2018 z 920 na 969 Kč, v lednu 2019 z 969 na 1 018 Kč) a hlavně vyšší výběr pojistného (v roce 2014 +3,43 %, v roce 2015 +6,39 %, v roce 2016 +4,69 %, v roce 2017 +8,97 %, v roce 2018 9,36 %, v roce 2019 7,61 %).

Očekávané příjmy systému v.z.p. v letech 2020 a 2021 Ačkoliv je v současné době vzhledem k opatřením na omezení šíření koronavirové nákazy příliš mnoho neznámých pro stanovení relevantního odhadu, připravily zdravotní pojišťovny následující odhad příjmů na roky 2020 a 2021.

Reklama
Rehaeduca