Zpráva ze schůzky analytické komise DŘ

Zpráva ze schůzky analytické komise DŘ

Dne 24.3.2017 se členky VV UNIFY ČR Šárka Smejkalová a Mgr. Štěpánka Musilová

zúčastnily Analytické komise DŘ, která se konala v budově Ústředí VZP ČR.

Předmětem jednání bylo sdělení pravidelně sbíraných dat za všechny zdravotní pojišťovny.

Dostaly jsme k dispozici tabulky a grafy týkající se :

-          Finanční náklady za 1. a 2. pololetí 2016 a za celý rok 2016

-         Produkční ukazatele za 1. a 2. pololetí 2016 a za celý rok 2016; Laboratoře za 1. a 2.

pololetí 2016 (počet bodů za jednotlivé (hlavičkové) odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807,

812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 822 na dokladech 06 v nelůžkových ZZ (segment 1.5)

-          Finanční náklady a příjmy systému v.z.p. v historických řadách včetně několika

jednoduchých statistik a grafů.

Výsledek odbornosti 902 ve struktuře nákladů na zdravotní péči ( v tis. Kč) :

1.pololetí 2015 1.pololetí 2016 2.pololetí 2015 2.pololetí 2016

1 365 622 1 459 460 1 475 316 1 560 950

Celkem 2015 2 840 938

Celkem 2016 3 020 410

Tato data komentoval ing. Mrázek jako dramatický nárust z dosavadních 117% na 123%.

Dalším bodem jednání byl odhad příjmů na roky 2017 a 2018.

Zde zmínil, že v roce 2016 , byl zdravotně pojistný plán překročen o 1 mil.korun.

Dále zde nastínil dvě varianty příjmů financí do pojistného plánu . Optimistická varianta bude, pokud

se při sestavování pojist.plánu, MZ zohlední valorizaci na 1.pojištěnce. Zde by bylo možné navýšení

příjmů do základního pojistného plánu o 4,65%. Pokud se však tato valorizace nepromítne, bude

navýšení pouze o 2,75%.

V rámci diskuse, která proběhla na závěr jednání, požádali zástupci ambulantních specialistů

o podrobnější údaje týkající se dat vypovídajících o opakované či duplicitní návštěvnosti

pacientů na jednotlivých ambulancích. Na základě tohoto podnětu jsme se připojili s

podobným požadavkem.

Naším cílem je zjistit informace u všech zdravotních pojišťoven o počtu opakovaných

indikací k fyzioterapeutické péči v letech 2014, 2015,2016 v souvislosti s nákladností péče.

Výstupem by mělo být to, zda-li regulace úhrad vázaná na URČ je jednou z příčin nárůstu

nákladů na péči či nikoli.

A rovněž jaké procento pacientů využívá fyzioterapii více než jedenkrát do roka.

Tento požadavek jsme ústně předali ing. Mrázkovi z VZP v rámci diskuse. Požádal nás o

přesnou specifikaci požadavku a zaslání na VZP.

Štěpánka Musilová

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.