Zápis ze zasedání VV UNIFY ČR 20.3.2020

ZÁPIS

 z jednání výkonného výboru profesní organizace (dále jen PO) fyzioterapeutů ČR (VV UNIFY ČR)

Termín a místo jednání: jednání VV UNIFY ČR se uskutečnilo dne 20.3. 2020 formou Skype konference

Přítomni na Skypu: V. Toufar, Š. Smejkalová, P. Boháčová, V. Kubíčková, K. Kučerová, S. Krzywoń, Š. Musilová, O. Němeček

V kanceláři: R. Hlavičková

Omluveni: Z. Faltýnková

V úvodu byla provedena kontrola úkolů z minulého zasedání s konstatováním, že všechny úkoly byly již splněny nebo jsou řešeny průběžně. Jednotliví členové VV sdělili svůj výčet práce za uplynulé období.

 

Souhlasná stanoviska k započítání vzdělávacích akcí v rámci CŽV

Bylo posouzeno 15 žádostí. Seznam udělených souhlasných stanovisek je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Úkol: asistentka připraví rozhodnutí o přidělených SS včetně seznamu na web. Dále Asistentka rozešle žadatelům informaci k případným změnám termínu, že se vzhledem k nastalé pandemické situaci změny termínu akcí budou akceptovány dle schválených původních žádostí.

 

Aktuální informace COVID 19:

VV se zabýval situací v souvislosti s coronavirovou pandemií, kdy situace tíživě doléhá na jednotlivá pracoviště i celou společnost. Především nedostatek ochranných pomůcek je tristní.

VV vzhledem k nastalé situaci vydala doporučení a uveřejnilo veškeré dostupné informace na web a FB organizace. Situaci průběžně řešíme s právním zástupcem, komunikujeme se státní správou, zdravotními pojišťovnami a dostupné informace se snažíme předávat fyzioterapeutům. Informace VV na svých stránkách a FB stále aktualizujeme.

Děkujeme také regionálním zástupcům a všem fyzioterapeutům za spolupráci při zjišťování situace v jednotlivých krajích ČR.

Doporučujeme sledovat průběžně webové stránky, kde na liště je záložka COVID 19, kam všechny souhrnné poznatky dáváme, a také FB UNIFY ČR.

V rámci pandemie VV oslovil jednotlivé krajské zdravotní radní ohledně distribuce ochranných pomůcek pro fyzioterapeuty. Dopis je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Dále jsme také oslovili ZP se žádostí o povolení výkonu fyzioterapie distanční formou. Dopis je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Situaci budeme nadále monitorovat, předpokládáme také, že se budeme věnovat podpoře řešení vzniklých ekonomických ztrát jednotlivých poskytovatelů.

 

Situace a vyjádření k záměru zřízení komory – MZ ČR

R. Hlavičková se se prezidentem Toufarem zúčastnili naplánovaného jednání s náměstkem pro legislativu JUDr. Policarem. S politováním konstatovali, že ze záměrů MZ vyplývá předložení komory zdravotních sester a v rámci připomínek v rámci legislativního procesu je možné další – např. zřízení komory pro fyzioterapeuty. Toto není stav, se kterým bychom se smířili, okamžitě jsme iniciovali další jednání s poslanci, senátory, ale bohužel plánované schůzky byly vzhledem k pandemii a nouzovému stavu zrušeny.

VV bude nadále prosazovat v této věci své záměry a k jednáním se vrátíme, jakmile to situace umožní.

 

Sjezd UNIFY ČR 2020

Vzhledem k nastalé pandemii byl sjezd zrušen. Š. Smejkalová jednala se zástupcem BVV o možné změně termínu. Pokud nám budou nabídnuty volné termíny ze strany BVV, plánujeme jej v náhradním termínu uspořádat na podzim.

 

Dohodovací jednání k úhradám 2021, rámcová smlouva

Zahajovací jednání Dohodovacího jednání pro r. 2021 proběhlo 3. 2. 2020, na půdě Ministerstva zdravotnictví. Tradičně mělo toto jednání informativní charakter.

Předkolo Dohodovacího řízení proběhlo 4.3. 2020.  Sešli se zástupci ZP a za naší odbornost Šárka Smejkalová a Štěpánka Musilová. Jednání proběhlo na VZP v Praze. Se zástupci protistran jsme se vzájemně informovali o předběžných představách a případných kritériích, která bychom chtěli prosazovat při jednotlivých jednáních.

Našim nedůležitějším cílem je zvýšit hodnotu bodu na 0,90 Kč, další prioritou je finanční bonifikace pro ty, kteří budou držiteli diplomu CŽV, které uděluje profesní organizace.

S ohledem na prohlášení VZP a dalších ZP, že v období nouzového stavu v ČR nebudou NZZ krátit zálohy, se v rámci 1. kola DŘ, které se bude konat 1.4. 2020, chceme zástupců pojišťoven dotázat, zda tento krok můžeme chápat tak, že v následném ročním vyúčtování zachovají průměrné měsíční vykazování výkonů pracovišť v krizovém období tak, aby se úhrady nekrátily.

Jednání AKDŘ se z důvodu nouzového stavu v ČR odkládá na 7. 4. 2020 – předseda AKDŘ ing. Mrázek zaslal návrh zprávy AKDŘ a sbíraná data za všechny pojišťovny. V přílohách k zápisu najdete:

Příloha č. 4: Zpráva Analytické komise DŘ za rok 2019 (bez odhadu příjmů na roky 2020 a 2021)

Příloha č. 5: Zpráva AKDŘ -Tabulky a grafy s historickými daty

Příloha č. 6: Prezentace s vyhodnocením finančních ukazatelů za roky 2014 až 2019

Příloha č. 7: Finanční náklady za 1. a 2. pololetí 2019

                    Produkční ukazatele za 1. a 2. pololetí 2019

                    Laboratoře za 1. a 2. pololetí 2019 (počet bodů za jednotlivé (hlavičkové) odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 822 na dokladech 06 v nelůžkových ZZ (segment 1.)

 

VV UNIFY ČR připomínkoval návrh Rámcové smlouvy ZPMV. Naše připomínka byla k délce trvání rámcové smlouvy. Tato byla při osobní schůzce akceptována a délka trvání smlouvy měla být na 8 let. Bohužel při následném písemném návrhu smlouvy, který jsme po schůzce obdrželi, se objevil v návrhu ZPMV dodatek, že smlouva bude na 8 let, ale dále píší o následné prolongaci smlouvy vždy o jeden rok. Toto se nám jeví jako nepřijatelné, proto budeme návrh opět připomínkovat a opakovaně problematiku budeme konzultovat s JUDr. Machem.

 

Platba členských příspěvků

Asistentka sdělila, že opožděné úhrady letošních členských příspěvků, splatných k 31. 1. 2020, stále dobíhají. Ti, kteří jej neuhradili v termínu, byli obesláni s upomínkou. VV požádal paní účetní o sdělení aktuálního stavu.

 

KPM – e-žádanka

VV obdržel zápis s posledního jednání a zároveň informaci, že vzhledem k současné situaci se další jednání odkládají.

 

FT 06

Na podkladě schůzky s pojišťovnami K. Kučerová rozpracovala podklady ke změně znění, které se UNIFY ČR snaží dlouhodobě prosadit – viz předešlé zápisy, kdy tato problematika byla opakovaně diskutována.

 

Vyjádření k uznávání certifikovaného kurzu McKenzie pro výkon 21221

V. Toufar informoval o neuznání uvedeného CK ve vztahu pracoviště s VZP. Situaci řešil se zástupkyní McKenzie, Evou Novákovou. VV připraví rozporující dopis pro VZP se žádostí o sjednání nápravy.

 

Schůzka s ČLyS JEP

O. Němeček a Š. Musilová sešli se s Dr. Waldem k projednání sdílení kódu lymfodrenáže – o což dlouhodobě UNIFY ČR zatím bezvýsledně usiluje. V současné době očekáváme zápis z jednání, který byl přislíben.

 

Diskuze a různé

  • Návrh novely zákona o zdravotních službách: V. Toufar zpracoval připomínky a seznámil s nimi členy VV, ti jej schválili a připomínky budou v termínu odeslány na MZ.
  • Vzhledem k současné epidemiologické situaci se z realizační důvodů odkládá dubnové vydání Bulletinu.
  • VV úzce komunikoval s ER WCPT při přípravě GM ER WCPT v květnu 2020 v Praze, bohužel, vzhledem k situaci se ruší a přesouvá na rok 2022, UNIFY ČR se ráda ujme jeho pořádání.

 

Termíny zasedání VV na rok 2020:

24. 4., 15. 5., 19. 6. – dále bude upřesněno v průběhu roku.

Zapsala: H. Zaoralová, ověřeno elektronicky členy VV a RK; kontroloval: V. Toufar

Reklama
PTRM 2021 Dubai