ZÁPIS ZE SJEZDU UNIFY ČR z.s., 2019

Zápis ze Sjezdu UNIFY ČR z.s. 2019

 

Termín:                     13. dubna 2019 od 9,30 do 16,30 hodin

Místo konání:          Centrum Paraple, Praha

Počet účastníků:   viz. prezenční listina, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu (uložena v kanceláři UNIFY ČR z.s.)

 

hosté:

 • Ing. Mgr. Markéta Foldyna Hellová –  SZP
 • Ing. Markéta Benešová –  SZP
 • MUDr. Pavel Maršálek – předseda SRFM ČLS JEP
 • JUDr. Jan Mach
 • Matouš Hynek – víceprezident ASF ČR

 

Z toho čestní členové organizace:

 • Jana Hromádková

 

Členové:                                                       73

Nečlenové:                                                  6

Hosté:                                                           5

Z toho členi                                                  1

Celkem:                                                        84

Počet účastníků s hlasovacím právem:  73

 

Přítomní členové výkonného výboru UNIFY ČR z.s.:

Mgr. Vladan Toufar – prezident UNIFY ČR z.s., Šárka Smejkalová – viceprezidentka UNIFY ČR z.s., Petra Boháčová, Mgr. Štěpánka Musilová, Mgr. Ondřej Němeček, Mgr. Růžena Hlavičková, Mgr. Klára Kučerová

 

Členové revizní komise UNIFY ČR z.s.: Věra Kubíčková, Mgr. Seweryn Krzywoń, Zdeňka Faltýnková

 

Trvání Sjezdu: 6 hodin

 

Program Sjezdu:

 1. zahájení Sjezdu UNIFY ČR, z.s. 2019
 2. přivítání
 3. volby do mandátové a návrhové komise
 4. schválení programu Sjezdu UNIFY ČR, z.s. 2019
 5. slovo pro hosty
 6. výroční zpráva za rok 2018
 7. diskuze k výroční zprávě za rok 2018
 8. zpráva o hospodaření za rok 2018, zpráva revizní komise za rok 2018
 9. návrh rozpočtu na rok 2019
 10. Vize, strategie UNIFY ČR, z.s.
 11. Právní problematika ve fyzioterapii – JUDr.Jan Mach
 12. Odborný program
 13. Návrh na změnu stanov
 14. Kulaté stoly
 15. Schválení rozpočtu na rok 2019
 16. Návrh na změnu členských příspěvků
 17. usnesení sjezdu UNIFY ČR, z.s. 2019
 18. ukončení sjezdu UNIFY ČR, z.s. 2019

 

 1. Zahájení Sjezdu:

Sjezd byl zahájen v 9,40 hodin prezidentem UNIFY ČR, z.s. panem Mgr. Vladanem Toufarem.

 

 1. Přivítání:

Mgr. Vladan Toufar přivítal přítomné hosty, čestné členy, přítomné členy minulých VV UNIFY ČR, z.s. a představil partnery sjezdu.

 

Partneři, kteří se zúčastnili Sjezdu UNIFY ČR, z.s. 2019:

  1. BTL zdravotnická technika, a.s. – generální sponzor 
  2. TORF ZIEGLER spol. s.r.o.  hlavní sponzor
  3. Kardio – Line s.r.o
  4. Medicom a.s.
  5. Zimmer Medizine System
  6. MediCom a.s., Praha
  7. Karel Hrnčíř – Biomag s.r.o
  8. Freebody, s.r.o.
  9. Hartmann Rico, a.s.
  10. SwissLife Medical

 

 

Organizační záležitosti – Mgr. Vladan Toufar

Podrobně seznámil přítomné s programem a organizačními záležitostmi. Konstatoval, že Sjezd UNIFY ČR, z.s. 2019 je usnášení schopný.

 

 1. Návrh a volba komisí:

Prezident UNIFY ČR, z.s. Mgr. Toufar přednesl návrhy pro složení mandátové a návrhové komise a vyzval přítomné k hlasování.

 

Volba mandátová komise:

Návrh: Mgr. Petra Bazalová, Lenka Schlosingerová, DiS., Mgr. Zdeňka Krhutová

Výsledek: mandátová komise jednoznačně odsouhlasena v navrhovaném složení.

 

Volba návrhové komise:

Návrh: Mgr. Josef Urban, Mgr. Zdeněk Čech, Mgr. Růžena Hlavičková,

Výsledek: návrhová komise jednoznačně odsouhlasena v navrhovaném složení.

 

 1. Schválení programu:

Hlasování o programu Sjezdu UNIFY ČR, z.s., počet hlasujících členů: 67

 

PRO

67

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

Výsledek: program Sjezdu UNIFY ČR byl přijat schválen členy UNIFY ČR

 

 1.   Slovo pro hosty:
 • Jana Hromádková – pozdravila účastníky Sjezdu UNIFY ČR, z.s. Ocenila „Kulaté stoly“ a popřála Sjezdu úspěch.
 • MUDr. Pavel Maršálek – pozdravil a poděkoval za pozvání a ocenil výbornou spolupráci SRFM ČLS JEP a UNIFY ČR, z.s.
 • SZP – pozdravila účastníky sjezdu a upozornila, že v příštím roce by mohly finanční prostředky směřovat do kvality poskytované péče.
 • Matouš Hynek – poděkoval za pozvání, vyzval ke spolupráci, nabídl pomoc s realizací nových idejí.

 

 

 1.  Výroční zpráva:

Prezident UNIFY ČR, z.s. pan Mgr. Vladan Toufar přednesl výroční zprávu výkonného výboru UNIFY ČR z.s. za období leden 2018 - prosinec 2018. Výroční zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Výroční zpráva výkonného výboru UNIFY ČR, z.s. bude publikována v plném znění v Bulletinu UNIFY ČR, z.s.

 

 1. Diskuze k výroční zprávě:

Výroční zpráva byla pozitivně hodnocena a byla oceněna práce výkonného výboru. Proběhlo hlasování o schválení výroční zprávy výkonného výboru UNIFY ČR, z.s.

 

PRO

67

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

 

 1. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise:

 

Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise byla k dispozici s předstihem na webových stránkách UNIFY ČR, z.s. a účastníci Sjezdu ji obdrželi při registraci, proto pouze víceprezidentka UNIFY ČR z.s., Šárka Smejkalová zprávu o hospodaření za rok 2018, krátce okomentovala a požádala o schválení zúčtování výsledku -106.468,72 Kč.

 

Zpráva o hospodaření je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

 

Diskuse: k předkládanému návrhu nebyly vzneseny námitky ani připomínky.

 

Hlasování o Zprávě o hospodaření UNIFY ČR, z.s. za rok 2018, počet hlasujících: 67

 

PRO

67

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

Výsledek: Sjezd UNIFY ČR, z.s. schválil zprávu o hospodaření UNIFY ČR, z.s. za rok 2018.

 

 

 

 

 

Zpráva revizní komise je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

 

Hlasování o schválení zprávy revizní komise o činnosti UNIFY ČR, z.s. za rok 2018, počet hlasujících: 67

 

PRO

67

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

Výsledek: Sjezd UNIFY ČR, z.s. schválil revizní zprávu za rok 2018.

 

 1. Návrh rozpočtu:

Viceprezidentka Šárka Smejkalová přečetla návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu na rok 2019 UNIFY ČR, z.s. je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

 

Rozpočet a doplňkové návrhy byly členy sjezdu schváleny.

 

 1. Vize, strategie oboru fyzioterapie

Mgr. Vladan Toufar představil vize UNIFY ČR, z.s., poté proběhla diskuze na toto téma.

 1. JUDr. Jan Mach: Právní problematika ve fyzioterapii

 

 1. Odborný program

 

Mgr. Ota Gál: Staré a nové techniky v léčbě spastické parézy: epoché

 

Tomáš Svoboda, BTL zdravotnická technika, a.s.: Vysokovýkonný LASER

 

Mgr. Zdeněk Čech: Co dnes víme o faciích a jejich poruchách

 

 1. Návrh na změnu stanov

Mgr. Hlavičková přednesla a zdůvodnila změnu stanov. Proběhla diskuze ke změnám stanov, zejména k obnově členství, kdy byla navrhována finanční restrikce za pozdní platbu členského příspěvku a diskutována jeho vymahatelnost.

Hlasování ke změně stanov, počet hlasujících: 41

 

úprava článku 6, článek 4, schváleno

PRO

41

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

 

úprava článek 8, varianta 1, schváleno

PRO

30

PROTI

11

ZDRŽELO SE

0

 

 

Znění Stanov UNIFY ČR z.s. platných od roku 2020 je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

 

 1. Kulaté stoly:
  1. Postgraduální vzdělávání
  2. Kompetence a přístup k fyzioterapii
  3. Seznam zdravotních výkonů, úhrady fyzioterapie
  4. Kvalita poskytované péče, dokumentace

 

 1. Schválení rozpočtu

 

Hlasování o rozpočtu pro rok 2019, počet hlasujících: 41

 

PRO

41

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

 

 1. Hlasování o změně členských příspěvků

 

Doplňková hlasování k rozpočtu: řádný členský příspěvek od roku 2020 se stanovuje na 1 200,-  Kč, sleva pro první rok členství se ruší, počet hlasujících: 41

 

PRO

39

PROTI

2

ZDRŽELO SE

0

 

Doplňková hlasování k rozpočtu: zvýšení příspěvku u členů na mateřské a rodičovské dovolené a u členů důchodců a studentů na 400,- Kč, počet hlasujících: 41

 

PRO

35

PROTI

6

ZDRŽELO SE

0

 

 

 1. Usnesení Sjezdu UNIFY ČR, z.s.:

Sjezd UNIFY ČR, z.s. schvaluje:

 • Výroční zprávu přednesenou prezidentem UNIFY ČR, z.s.
 • Zprávu o hospodaření
 • Zprávu revizní komise
 • Návrh rozpočtu pro rok 2019
 • Změnu členských příspěvků pro rok 2020
 • Změnu stanov

 

 

Sjezd UNIFY ČR, z.s. ukládá výkonnému výboru:

 

 • pokračovat v úzké spolupráci se SRFM ČLS JEP,
 • popularizaci UNIFY ČR, z.s. mezi studenty i odbornou a laickou veřejností,
 • popularizovat u odborné veřejnosti a mezi zaměstnavateli systém celoživotního vzdělávání a diplom CŽV,
 • pokračovat v jednání s MZ ČR a ZP ve změně metodik ve směru posílení kompetencí fyzioterapeutů,
 • vést jednání o komoře fyzioterapeutů,
 • pracovat na vyjasnění kompetencí ve vztahu k různým formám všech formách pre a postgraduální vzdělávání v oboru fyzioterapie.

 

Sjezd UNIFY ČR, z.s. dále ukládá:

 • Ukládá klinické zájmové skupině Informačních technologií zveřejnit příspěvek, který bude mapovat technologické systémy v ČR a ve světě.

 

Hlasování o usnesení Sjezdu UNIFY ČR, z.s. 2019:

 

počet hlasujících: 41

PRO

41

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

 

Usnesení Sjezdu UNIFY ČR, z.s. bylo přítomnými členy sjezdem schváleno, současně je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

 

 1. Ukončení Sjezdu UNIFY ČR, z.s.

Prezident UNIFY ČR, z.s., pan Mgr. Vladan Toufar, zakončil Sjezd UNIFY ČR, z.s. 2019 v 16,30 hodin.

 

V Praze dne 13. 4. 2019

 

Zapsal:

Mgr. Ondřej Němeček                               Podpis: …………………………………….

 

 

Kontrolu provedl/a:

                                           Podpis: ……………………………………

 

 

Elektronicky ověřeno členy VV a RK

 

Seznam příloh:

č.1       Prezenční listina účastníků Sjezdu UNIFY ČR z.s.

č.2       Výroční zpráva

č.3       Zpráva o hospodaření

č.4       Zpráva revizní komise

č.5       Návrh rozpočtu

č.6       Usnesení Sjezdu

č.7       Nové znění stanov