ZÁPIS ZE SJEZDU UNIFY ČR 2018

  

Zápis ze Sjezdu UNIFY ČR 2018

 

Termín:                     21. dubna 2018 od 10,00 do 16,00 hodin

Místo konání:          Brněnské výstaviště, Brno

Počet účastníků:     viz prezenční listina, která je k nahlédnutí v kanceláři 

 

hosté:

 • Ing. Anna Žižková -  (VoZP) za Svaz zdravotních pojišťoven
 • Mgr. Margita Kučerová – NCO NZO
 • MUDr. Pavel Maršálek – předseda SRFM ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

 

Z toho čestní hosté organizace:

 • Jana Hromádková – čestný člen
 • Jiřina Burianová

 

Členové:                                                      72

Nečlenové:                                                   6

Hosté:                                                          5

Celkem:                                                        83

Počet účastníků s hlasovacím právem:  72

 

Přítomní členové výkonného výboru UNIFY ČR:

Mgr. Vladan Toufar – prezident UNIFY ČR, Šárka Smejkalová – viceprezidentka UNIFY ČR, Bc. Věra Novotná, Petra Boháčová, Mgr. Štěpánka Musilová, Mgr. Ondřej Němeček, Mgr. Růžena Hlavičková

 

 

Členky revizní komise UNIFY ČR: Věra Kubíčková, Mgr. Lada Zbořilová,

Omluvena: Zdeňka Faltýnková

 

Trvání Sjezdu: 6 hodin

 

Program Sjezdu:

 1. zahájení Sjezdu
 2. volby do mandátové, volební a návrhové komise
 3. přivítání a slovo pro hosty
 4. schválení programu Sjezdu UNIFY ČR 2018
 5. JUDr. Jan Mach – Implementace GDPR
 6. výroční zpráva
 7. diskuze
 8. představení kandidátů do VV a RK
 9. volby
 10. prezentace generálního sponzora BTL, zdravotnická technika, a.s.
 11. návrh na vznik KZS Využití diagnostických systémů ve fyzioterapii (MFK)
 12. zpráva o hospodaření
 13. diskuse
 14. zpráva revizní komise
 15. diskuze
 16. návrh rozpočtu rok 2018
 17. diskuze
 18. schválení rozpočtu na rok 2018
 19. diskuze
 20. vyhlášení výsledků voleb
 21. usnesení sjezdu
 22. ukončení sjezdu

 

 

 1. Zahájení Sjezdu:

Sjezd byl zahájen v 10,10 hodin prezidentem UNIFY ČR panem Mgr. Vladanem Toufarem.

 

 1. Přivítání:

Mgr. Vladan Toufar přivítal přítomné hosty, čestné členy, přítomné členy minulých VV UNIFY ČR a představil partnery sjezdu.

 

Partněři, které se zúčastnily Sjezdu UNIFY ČR 2018:

  1. BTL zdravotnická technika, a.s. – generální sponzor 
  2. TORF ZIEGLER spol. s.r.o. - hlavní sponzor
  3. Ing. Milan Borský – Proteching B
  4. Bosoboty
  5. Kardio – Line s.r.o
  6. Medicom a.s.
  7. Zimmer Electromedizine
  8. Biomag s.r.o
  9. Freebody, s.r.o.

 

 

Organizační záležitosti – Mgr. Vladan Toufar

Podrobně seznámil přítomné s programem a organizačními záležitostmi. Konstatoval, že Sjezd UNIFY ČR 2017 je usnášení schopný.

 

 1. Návrh a volba komisí:

Prezident UNIFY ČR Mgr. Toufar přednesl návrhy pro složení mandátové, volební a návrhové komise a vyzval přítomné k hlasování.

 

Volba volební komise:

Návrh: Mgr. Eva Macková, PhDr. Vít Kolář, Mgr. Petra Bazalová, Eva Fišerová, PhDr. Martina Končalová

Výsledek: volební komise jednoznačně odsouhlasena v navrhovaném složení.

 

Volba mandátová komise:

Návrh: Jiřina Burianová, Ludmila Koukalová, Stanislava Musilová

Výsledek: mandátová komise jednoznačně odsouhlasena v navrhovaném složení.

 

Volba návrhové komise:

Návrh: Mgr. Miroslav Kutín, Mgr. Zdeněk Čech, Mgr. Seweryn Krzywón,

Výsledek: návrhová komise jednoznačně odsouhlasena v navrhovaném složení.

 

 1. Schválení programu:

Hlasování o programu Sjezdu UNIFY ČR, počet hlasujících členů: 72

 

PRO

72

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

 

Výsledek: program Sjezdu UNIFY ČR byl přijat schválen členy UNIFY ČR

 

 1. Slovo pro hosty:
 • Jiřina Burianová – pozdravila účastníky sjezdu,
 • Jana Hromádková – pozdravila účastníky Sjezdu UNIFY ČR. Předala účastníkům sjezdu pozdrav PhDr. Evy Haladové a popřála mnoho zdaru fyzioterapii,
 • Mgr. Margita Kučerová – pozdravila členy VV a členy UNIFY ČR, popřála úspěšný sjezd.
 • MUDr. Pavel Maršálek – pozdravil a poděkoval za pozvání, stručně upozornil na nové výzvy v celém oboru léčebné rehabilitace,
 • Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. – upozornila na propojení pregraduální a praktické fyzioterapi
 • Ing. Anna Žižková – SZP - pozdravila účastníky sjezdu a informovala stručně o záměru navýšit finanční prostředky pro segment fyzioterapie.

 

 1. JUDr. Jan Mach: Implementace DGPR

 

 1. Výroční zpráva:

Prezident UNIFY ČR pan Mgr. Vladan Toufar přednesl Výroční zprávu výkonného výboru UNIFY ČR za období leden 207 – březen 2018. Výroční zpráva je přílohou č.1 tohoto zápisu. Výroční zpráva výkonného výboru UNIFY ČR bude publikována v plném znění v Bulletinu UNIFY ČR.

 

 

 1. Diskuze k výroční zprávě:

Výroční zpráva byla pozitivně hodnocena a byla oceněna práce výkonného výboru. Proběhlo hlasování o schválení výroční zprávy výkonného výboru UNIFY ČR.

 

PRO

72

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

 1. Jmenování čestných členů UNIFY ČR

Čestným členem byly jmenovány:

   • Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
   • Jiřina Burianová

 

 

 

 1. Představení kandidátů do výkonného výboru revizní komise UNIFY ČR:

Kandidáti do výkonného výboru UNIFY ČR:

 

Petra Boháčová, DiS.

Mgr. Růžena Hlavičková

Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář, Dipl.MDT

Mgr. Klára Kučerová

Mgr. Štěpánka Musilová

Mgr. Ondřej Němeček

Šárka Smejkalová

Mgr. Vladan Toufar

 

Kandidáti do revizní komise UNIFY ČR:

 

Zdeňka Faltýnková

Mgr. Seweryn Krzywoń

Věra Kubíčková

Mgr. Lada Zbořilová

 

 1. Volby

Volby proběhly pod dohledem zvolené volební komise během obědové pauzy.

 

 1. Prezentace firmy BTL – zdravotnická technika a.s.:

Marek Hesoun: Využití výkonového indukčního systému ve fyzioterapii.

 

 1. Návrh na vznik klinické zájmové skupiny (dále jen KZS) Využití diagnostických informačních systémů ve fyzioterapii (MFK)

Paní Edita Váchová prezentovala základní teze vzniku KZS. Koordinátorem bude Mgr. Magdalena Marková. Záměr vzniku KZS byl bohatě diskutován a dotazován.

 

Hlasování o vzniku KZS Využití diagnostických informačních systémů ve fyzioterapii (MKF), počet hlasujících: 72

 

PRO

51

PROTI

12

ZDRŽELO SE

9

 

Sjezd schválil vznik KZS Využití diagnostických informačních systémů ve fyzioterapii (MKF).

 

 1. Zpráva o hospodaření:

Viceprezidentka UNIFY ČR Šárka Smejkalová přednesla zprávu o hospodaření za rok 2017 a požádala o schválení zúčtování výsledku 124.882,27 Kč. Zpráva o hospodaření je přílohou č.2 tohoto zápisu.

 

Diskuse: k předkládanému návrhu nebyly vzneseny námitky ani připomínky.

 

 

 

 

Hlasování o Zprávě o hospodaření UNIFY ČR za rok 2017, počet hlasujících: 72

 

PRO

72

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

Výsledek: Sjezd UNIFY ČR schválil zprávu o hospodaření UNIFY ČR za rok 2017.

 

 

 1. Zpráva revizní komise:

Paní Věra Kubíčková, předsedkyně revizní komise výboru UNIFY ČR, přečetla stanovisko revizní komise k hospodaření UNIFY ČR za rok 2017. Ze zprávy vyplynulo, že UNIFY ČR nemá k 21. 4. 2018 finanční závazky za rok 2017 vůči žádným dodavatelům a že čerpání rozpočtu probíhalo dle platné legislativy. Dále paní Věra Kubíčková přednesla zprávu o činnosti revizní komise UNIFY ČR. Zpráva revizní komise je přílohou č.3 tohoto zápisu.

 

Diskuse: Proběhla diskuze k finančním pohledávkám. Byl předložen návrh, aby UNIFY ČR požadovala platbu za své služby předem.

 

Hlasování o schválení zprávy revizní komise o činnosti UNIFY ČR za rok 2017, počet hlasujících: 72

 

PRO

72

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

Výsledek: Sjezd UNIFY ČR schválil revizní zprávu za rok 2017.

 

 1. Návrh  a schvalování rozpočtu:

Viceprezidentka Šárka Smejkalová přečetla návrh rozpočtu na rok 2018. Návrhy rozpočtu na rok 2018 UNIFY ČR je přílohou č.4 tohoto zápisu.

Diskuze:

 • byla diskutována možnost čerpání finančních prostředků od WCPT (),
 • možnost využít dotační prostředky k financování činností UNIYF ČR.

 

Hlasování o rozpočtu pro rok 2018, počet hlasujících: 72

 

PRO

72

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

 

Rozpočet by členy sjezdu schválen.

 

 

XVII. Výsledky voleb

 

 

Vydáno 72 volebních lístků, odevzdáno 71 volebních lístků.

 

Pořadí do výkonného výboru:

 

    1. Mgr. Toufar, 71 hlasů
    2. Mgr. Hlavičková, Mgr. Ondřej Němeček, Šárka Smejkalová, 69 hlasů
    3. Petra Boháčová DiS., 67 hlasů
    4. Mgr. Klára Kučerová, Mgr. Štěpánka Musilová, 64 hlasů
    5. Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář, Dipl. MDT, 63 hlasů

 

Pořadí do revizní komise:

 

 1. Věra Kubíčková 67 hlasů
 2. Mgr. Seweryn Krzywoń, Mgr. Lada Zbořilová 63 hlasů
 3. Zdeňka Faltýková 53 hlasů

 

 1. Usnesení Sjezdu UNIFY ČR:

Diskuze: petice k stanovení komory fyzioterapeutů, praxe u lůžka pro absolventy, marketing pro navýšení členské základny, dotační tituly apod.

Sjezd UNIFY ČR schvaluje:

 • Výroční zprávu přednesenou prezidentem UNIFY ČR
 • Zprávu o hospodaření
 • Zprávu revizní komise
 • Návrh rozpočtu pro rok 2018
 • Vznik KZS Využití diagnostických informačních systémů ve fyzioterapii

 

Sjezd UNIFY ČR bere na vědomí:

 

 • Výsledky voleb do výkonného výboru a revizní komise

 

Sjezd UNIFY ČR ukládá výkonnému výboru:

 

 • Pokračovat ve spolupráci SRFM ČLS JEP
 • Pokračovat v jednání o úpravě akreditačních řízení MZ ČR a iniciovat změnu, s cílem přinést rozhodovací pravomoc na odborníky a profesní organizace
 • Popularizaci UNIFY ČR mezi studenty i odbornou a laickou veřejností
 • Popularizovat u odborné veřejnosti a mezi zaměstnavateli systém celoživotního vzdělávání a diplom CŽV
 • Vést jednání o komoře fyzioterapeutů
 • Kontrolu dodržování práce a programu KZS

 

Hlasování o usnesení Sjezdu UNIFY ČR 2018

 

počet hlasujících: 72

PRO

71

PROTI

0

ZDRŽELO SE

1

 

 

Usnesení Sjezdu UNIFY ČR z.s. bylo přítomnými členy sjezdem schváleno, současně je přílohou č.5 tohoto zápisu.

 

 1. Ukončení Sjezdu UNIFY ČR

Prezident UNIFY ČR, pan Mgr. Vladan Toufar, zakončil Sjezd UNIFY ČR 2018 v 16,20 hodin.

 

 1. v Brně dne 21. 4. 2018

 

Zapsal:

Mgr. Ondřej Němeček                               Podpis: …………………………………….

  

Kontrolu provedl/a:

                                           Podpis: ……………………………………

 

 

Elektronicky ověřeno členy VV a RK

 

Colours of sepsis Ostrava
Reklama
Reklama
IIV. Ročník sympozia