Zápis ze Sjezdu UNIFY ČR 2017

Zápis ze Sjezdu UNIFY ČR 2017

Termín: 22. dubna 2017 od 10,00 do 16,15

Místo konání: Konferenční centrum CITY, Praha

Počet účastníků: viz prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu

řádní členové UNIFY ČR:

studenti-členové UNIFY ČR:

hosté:

 MUDr. Gregor – zástupce Svazu zdravotních pojišťoven

 Mgr. Margita Kučerová – NCONZO

 Klára Kučerová – prezidentka Asociace studentů fyzioterapie

Z toho čestní hosté organizace:

 Dr. Eva Haladová – čestný člen

 Jana Hromádková – čestný člen

 Jiřina Burianová

Nečlenové: 3

Celkem: 75

Počet účastníků s hlasovacím právem: 66

Přítomní členové výkonného výboru UNIFY ČR:

Mgr. Vladan Toufar – prezident UNIFY ČR, Šárka Smejkalová – viceprezidentka UNIFY ČR,

Bc. Věra Novotná, Petra Boháčová, Mgr. Štěpánka Musilová, Mgr. Ondřej Němeček,

Kooptovaný člen: Mgr. Růžena Hlavičková

Členky revizní komise UNIFY ČR: Věra Kubíčková

Omluveny: Mgr. Lada Zbořilová, Zdeňka Faltýnková

Trvání Sjezdu: 4 hodiny

Program Sjezdu:

1) zahájení Sjezdu

2) přivítání a slovo pro hosty

3) volby do mandátové a návrhové komise

4) schválení programu Sjezdu UNIFY ČR 2017

5) prezentace generálního sponzora BTL, zdravotnická technika, a.s.

6) výroční zpráva

7) zpráva o hospodaření

8) diskuse

9) zpráva revizní komise

10) návrh rozpočtu

11) diskuse

12) prezentace firmy Renomia, a.s.

13) vystoupení prezidenta UNIFY ČR Fyzioterapie 2030

UNIFY ČR

Profesní organizace fyzioterapeutů České republiky

 

UNIFY ČR, Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4, tel.: 261006441, fax: 261006446

http://unify-cr.cz, email: unify-cr@unify- cr.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4; č.ú.: 3167359/0800, IČO: 40612317

6

14) následná diskuse

15) dohodovací řízení – úhrady fyzioterapie 2017

16) seznam zdravotních výkonů, DRG restart

17) regiony, KZS – revize činnosti

18) schválení rozpočtu na rok 2017

19) návrhová komise – usnesení sjezdu, diskuse

20) ukončení sjezdu

I. Zahájení Sjezdu:

Sjezd byl zahájen v 10,05 hodin prezidentem UNIFY ČR panem Mgr. Vladanem Toufarem

II. Přivítání:

Mgr. Vladan Toufar přivítal přítomné hosty, čestné členy, členy minulých VV a vystavující

firmy.

Firmy, které se zúčastnily Sjezdu UNIFY ČR:

1. BTL - zdravotnická technika, a.s. - generální sponzor sjezdu

2. K-LASER cz - hlavní sponzor sjezdu

3. Madisson s.r.o.

4. Kardio-line spol.s.r.o.

5. Medicaltech s.r.o.

6. IB Technology s.r.o.

7. MUCOS PHARMA cz, spol.s.r.o.

8. EUREKO. s.r.o.

9. Zimmer Medizin Systeme

10. MUDr. Jan Palouček

11. Freebody, s.r.o.

12. Ivana Kamencová

Organizační záležitosti – Mgr. Vladan Toufar

Podrobně seznámil přítomné s programem a organizačními záležitostmi. Konstatoval, že Sjezd

UNIFY ČR 2017 je usnášení schopný.

III. Návrh a volba komisí:

Prezident UNIFY ČR Mgr. Toufar přednesl návrhy pro složení mandátové, návrhové komise a

vyzval přítomné k hlasování:

Volba volební komise:

Návrh: Božena Bečicová, Mahdalíková, Šuplíková

Výsledek: volební komise jednoznačně odsouhlasena v navrhovaném složení.

Volba mandátová komise:

Návrh: Jiřina Burianová, Nykodýmová, Alena Stará

Výsledek: mandátová komise jednoznačně odsouhlasena v navrhovaném složení.

UNIFY ČR

Profesní organizace fyzioterapeutů České republiky

 

UNIFY ČR, Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4, tel.: 261006441, fax: 261006446

http://unify-cr.cz, email: unify-cr@unify- cr.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4; č.ú.: 3167359/0800, IČO: 40612317

6

Volba návrhové komise:

Návrh: Bc. Věra Novotná, Mgr. Miroslav Kutín, PhDr. Krhutová, Mgr. Josef Urban, Markéta

Jánská

Výsledek: návrhová komise jednoznačně odsouhlasena v navrhovaném složení.

IV. Schválení programu:

Hlasování o programu Sjezdu UNIFY ČR, počet hlasujících členů: 65

 

PRO 65

PROTI 0

ZDRŽELO SE 0

 

Výsledek: program Sjezdu UNIFY ČR byl přijat schválen členy UNIFY ČR

V. Slovo pro hosty:

 Jiřina Burianová – pozdravila účastníky sjezdu, upozornila na význam konferencí a

odborných setkání pro fyzioterapeuty.

 Jana Hromádková – pozdravila účastníky Sjezdu UNIFY ČR. Přivítala Markétu Jánskou

– zástupce pro Prahu. Popřála mnoho zdaru fyzioterapii jako oboru a vyzvala k

upřednostňování oboru fyzioterapie před osobními zájmy.

 Mgr. Margita Kučerová – pozdravila členy VV a členy UNIFY ČR, popřála úspěšný

sjezd.

 Haladová – pozdravila účastníky sjezdu a upozornila na malý počet účastníků.

VI. Prezentace firmy BTL – zdravotnická technika a.s.:

Využití pokročilých technologií. Příspěvek informoval o výhodách využití nových technologií.

VII. Výroční zpráva:

Prezident UNIFY ČR pan Mgr. Vladan Toufar přednesl Výroční zprávu výboru UNIFY ČR za

období leden–prosinec 2016. Výroční zpráva je přílohou č.2 tohoto zápisu. Výroční zpráva

výkonného výboru UNIFY ČR bude publikována v plném znění v Bulletinu UNIFY ČR.

Diskuse:

 klesající počet členů UNIFY ČR,

 uvádění jmen neplatících členů v Bulletinu

Hlasování o Výroční zprávě, počet hlasujících: 65

PRO 65

PROTI 0

ZDRŽELO SE 0

Výsledek: Sjezd UNIFY ČR schválil Výroční zprávu za leden–prosinec 2016

VII. Hlasování o zvolení nového člena výkonného výboru UNIFY ČR

UNIFY ČR

Profesní organizace fyzioterapeutů České republiky

 

UNIFY ČR, Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4, tel.: 261006441, fax: 261006446

http://unify-cr.cz, email: unify-cr@unify- cr.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4; č.ú.: 3167359/0800, IČO: 40612317

6

Návrh: Mgr. Růžena Hlavičková

Hlasování o novém členu výkonného výboru, počet hlasujících: 65

PRO 64

PROTI 0

ZDRŽELO SE 1

VIII. Zpráva o hospodaření:

Viceprezidentka UNIFY ČR Šárka Smejkalová přednesla zprávu o hospodaření za rok 2016 a

požádala o schválení zúčtování výsledku -18914,06 Kč. Zpráva o hospodaření je přílohou č.3

tohoto zápisu.

Diskuse: k předkládanému návrhu nebyly vzneseny námitky ani připomínky.

Hlasování o Zprávě o hospodaření UNIFY ČR za rok 2016, počet hlasujících: 65

PRO 63

PROTI 0

ZDRŽELO SE 2

Výsledek: Sjezd UNIFY ČR schválil zprávu o hospodaření UNIFY ČR za rok 2016.

IX. Zpráva revizní komise:

Paní Věra Kubíčková, předsedkyně revizní komise výboru UNIFY ČR, přečetla stanovisko

revizní komise k hospodaření UNIFY ČR za rok 2016. Ze zprávy vyplynulo, že UNIFY ČR

nemá k 22. 2. 2017 finanční závazky za rok 2016 vůči žádným dodavatelům a že čerpání

rozpočtu probíhalo dle platné legislativy. Dále paní Věra Kubíčková přednesla zprávu o

činnosti revizní komise UNIFY ČR. Zpráva revizní komise je přílohou č.4 tohoto zápisu.

Diskuse: k předloženým zprávám revizní komise nebyly vzneseny námitky ani připomínky.

Hlasování o schválení zprávy revizní komise o činnosti UNIFY ČR za rok 2016, počet

hlasujících: 65

PRO 63

PROTI 0

ZDRŽELO SE 2

Výsledek: Sjezd UNIFY ČR schválil revizní zprávu za rok 2016.

X. Návrh rozpočtu:

UNIFY ČR

Profesní organizace fyzioterapeutů České republiky

 

UNIFY ČR, Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4, tel.: 261006441, fax: 261006446

http://unify-cr.cz, email: unify-cr@unify- cr.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4; č.ú.: 3167359/0800, IČO: 40612317

6

Viceprezidentka Šárka Smejkalová přečetla návrh rozpočtu na rok 2017. Návrhy rozpočtu na

rok 2017 UNIFY ČR je přílohou č.5 tohoto zápisu.

XI. Vystoupení prezidenta UNIFY ČR – FYZIOTERAPIE 2030

Prezident UNIFY ČR, pan Mgr. Vladan Toufar, přednesl přednášku o výhledu vývoje oboru

fyzioterapie do roku 2030. Informoval o personální situaci v oboru dle dat ÚZIS. Situace je

dlouhodobě stabilní, odchody do zahraničí nejsou v současnosti problémem fyzioterapie v ČR.

Regionálně je vysoká poptávka po fyzioterapeutech. Referoval o informacích získaných

z dotazníkového šetření z roku 2016.

Diskuse:

 retroaktivní dopad legislativních požadavků na uznání odborné způsobilosti bez

odborného dohledu

 nároky nového akreditačního zákona na požadavky pro akreditaci pregraduální přípravu

studentů v oboru fyzioterapie

 dvoukolejnost vzdělávání pregraduálního i postgraduálního,

 kompetence fyzioterapeuta s/bez specializované způsobilosti

 zodpovědnost fyzioterapeuta za provedenou terapii vs. zodpovědnost indikujícího lékaře

XII. prezentace firmy Renomia, a.s.:

Zástupkyně firmy Renomia a.s., paní Pacnerová, představila zvýhodněné pojištění pro členy

UNIFY ČR. Jde o pojištění pro poskytovatele zdravotních služeb, nemovitého majetku, některé

formy úvěrů a dalších pojištění.

XIII. Dohodovací jednání – úhrady 2017:

Paní Šárka Smejkalová informovala o vývoji regulačních mechanizmů s finančními dopady

v segmentu fyzioterapie, dále o vyjednávání o úhradách pro rok 2017. Předložila návrh

otevřeného dopisu na zdravotní pojišťovny a MZČR, aby nebyly nadále uplatňovány regulační

mechanizmy.

Diskuse:

 Princip regulace fyzioterapie je nesprávný.

 Fyzioterapeut není schopen ovlivnit strukturu pacientů.

 MUDr. Gregor ocenil návrh UNIFY ČR, který není expanzivní.

XIV. Seznam zdravotních výkonů, DRG restart:

Mgr. Ondřej Němeček informoval o aktivitách UNIFY ČR v zapojení do projektu DRG restart

a návrh aktualizace výkonů individuální kinezioterapie 21225, 21221.

Diskuse:

 Vznik KZS pro legislativu, sazebník výkonů a vzdělávání

XV. Regiony, KZS – revize činnosti:

Paní Šárka Smékalová představila nové regionální zástupce. Proběhla kritika neaktivity

regionů. Byl předložen návrh novelizace vnitřního předpisu o regionech a regionálních

UNIFY ČR

Profesní organizace fyzioterapeutů České republiky

 

UNIFY ČR, Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4, tel.: 261006441, fax: 261006446

http://unify-cr.cz, email: unify-cr@unify- cr.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4; č.ú.: 3167359/0800, IČO: 40612317

6

zástupcích. Prostor pro diskusi bude věnován po zveřejnění na webu UNIFY ČR a Bulletinu.

Zpráva o činnosti KZS a diskuze o návrhu na novelizaci Manuálu pro vznik KZS byla

z důvodu časového nedostatku přesunuta na jednání pracovní schůzky regionů 26.5.2017.

XVI. Schválení rozpočtu na rok 2017

Diskuse nebyla.

Hlasování o rozpočtu pro rok 2017, počet hlasujících: 65

PRO 65

PROTI 0

ZDRŽELO SE 0

XVII. Usnesení Sjezdu UNIFY ČR:

Sjezd UNIFY ČR schvaluje:

a) výroční zprávu prezidenta UNIFY ČR z.s. přednesenou panem Mgr. Vladanem Toufarem

b) paní Mgr. Růženu Hlavičkovou jako nového (kooptovaného) člena VV UNIFY ČR z.s.

c) zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesenou vicepresidentkou UNIFYČR z.s., paní

Šárkou Smejkalovou

d) výroční zprávu revizní komise UNIFY ČR z.s. za rok 2016 přednesenou paní Věrou

Kubíčkovou

e) rozpočet UNIFY ČR z.s. na rok 2017 přednesený vicepresidentkou UNIFY ČR, paní Šárkou

Smejkalovou

h) schvaluje revizi poplatků účtovaných nečlenům UNIFY ČR z.s.

Sjezd UNIFY ČR bere na vědomí:

a) informaci o přípravě změn textových částí výkonů 21225 a 21221

b) informace o DRG restartu

c) zprávu o činnosti regionů a KZS

d) návrh na vytvoření legislativní skupiny a edukační skupiny jako poradních orgánů VV

UNIFY ČR z.s.

e) přesunutí termínu jednání o KZS a diskuze o návrhu novelizace Manuálu pro vznik KZS na

pracovní schůzku regionů 26.5.2017

Hlasování o usnesení Sjezdu UNIFY ČR 2017

počet hlasujících: 65

PRO 65

PROTI 0

UNIFY ČR

Profesní organizace fyzioterapeutů České republiky

 

UNIFY ČR, Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4, tel.: 261006441, fax: 261006446

http://unify-cr.cz, email: unify-cr@unify- cr.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4; č.ú.: 3167359/0800, IČO: 40612317

6

ZDRŽELO SE 0

Výsledek: Usnesení Sjezdu UNIFY ČR bylo přítomnými členy sjezdem schváleno, současně je

přílohou č.6 tohoto zápisu.

XVIII. Ukončení Sjezdu UNIFY ČR:

Prezident UNIFY ČR, pan Mgr. Vladan Toufar, zakončil Sjezd UNIFY ČR 2017

v 16,15 hodin.

V Praze dne 22. 4. 2017

Zapsal: Mgr. Ondřej Němeček Podpis: …………………………………….

 

Kontrolu provedl/a Podpis: ……………………………………

Elektronicky ověřeno členy VV a RK

Seznam příloh:

č.1 Prezenční listina účastníků Sjezdu UNIFY ČR - k dispozici v kanceláři UNIFY ČR

č.2 Výroční zpráva

č.3 Zpráva o hospodaření

č.4a Zpráva revizní komise

č.4b Revizní zpráva

č.5 Návrh rozpočtu

č.6 Usnesení Sjezdu

Reklama
IIV. Ročník sympozia