Zápis ze schůzky s paní ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Zápis ze schůzky s paní ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou odboru dohledu nad

zdravotním pojištěním na Ministerstvu zdravotnictví.

Výkonný výbor naší profesní organizace požádal o pracovní schůzku se zástupkyní MZ, paní

ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou odboru dohledu nad zdravotním pojištěním.

Programem schůzky bylo projednání několika bodů. Hned v úvodu nám bylo sděleno, že

termín schůzky je zvolen v ideálním období, před zahájením DŘ a případnou tvorbou

Úhradové vyhlášky pro r. 2018 a mohlo by dojít k případným kladným výstupům pro obě dvě

strany.

Prvním bodem byla problematika hodnoty bodu a výše úhrady zdravotních služeb hrazených

z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro r. 2018, pro odbornost 902,

fyzioterapie, ve vztahu k tvorbě Úhradové vyhlášky pro rok 2018.

Paní ředitelce, jsme nastínili celý chronologický sled úhrad a regulačních opatření od r. 2008,

kdy roce 2008 došlo u odbornosti 902, ke snížení hodnoty bodu z 1,02 Kč na 0,80 Kč dle

vyhl. č.464/2008. Jak nás tehdy MZ ČR ve svém průvodním dopise informovalo, ke snížení

hodnoty bodu mělo dojít na přechodnou dobu 2 let. Bohužel do dnešního dne nebyla tato

náprava regulace Úhradou vyhláškou zohledněna. Hodnota bodu u odbornosti 902, jako

jediné z nelékařských profesí nebyla narovnána a vrácena na původních 1,02 Kč a tímto

nebylo navýšení mzdových indexů promítnuto do praxe.

Současně jsme v této souvislosti uvedli, že navyšování ceny práce, která v uplynulých

obdobích proběhla, nebyla promítnuta do praxe zejména privátních nestátních zdravotnických

zařízeních, jelikož následkem regulací úhrad ZP, není možné navýšit v těchto zařízeních

mzdy fyzioterapeutů.

Dále jsme se snažili paní ředitelce nastínit praktický dopad nynější vazby výpočtu úhrady na

1 URČ , který v praxi nevede ke snížení nákladů na péči v naší odbornosti, což potvrdily

výsledky výpočtu analytické komise MZ, která avizovala nárůst nákladů na péči

poskytovanou v odbornosti 902 v r. 2016 o 6% oproti r. 2015. Tento způsob vazby výpočtu

pouze diskriminuje pacienty i samotná zařízení.

V této souvislosti jsme se snažili diskutovat o možnosti definice nákladného pacienta, aby

bylo možné odlišit nákladné a potřebné pacienty, od případných chronických stavů, u kterých

je mnohdy indikace fyzioterapie neopodstatněná.

Paní ředitelka s námi souhlasila. K tomuto bodu nám sdělila, že se budou snažit se svými

analytiky ještě vše přepočítat a pokusí se hledat jinou možnost formy úhrady, případně jinou

vazbu na rodné číslo. Současně vyzvala i naši organizaci k iniciativě a k případným návrhům.

Dalším bodem, ke kterému proběhla diskuse, byla metodika předepisování FT 06. Paní

ředitelka, rovněž souhlasila se současným nevyhovujícím stavem, avšak z jejího pohledu je

tato problematika složitá a bude vyžadovat náročný proces jednání. Paní ředitelce jsme sdělili,

že UNIFY ČR na toto téma komunikuje i s rehabilitační společností. Z její strany nevzešel

žádný konkrétní návrh k tomuto tématu.

Posledním bodem, který jsme na tomto krátkém pracovním setkání otevřeli, bylo poskytování

fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí pacientů. U tohoto bodu jsme se zatavili pouze

krátce, jelikož bylo vidět, že paní ředitelka není v tomto bodě moc informována a orientována.

Vysvětlili jsme jí stávající legislativně nedořešenou situaci v této oblasti. Požádali MZ o

podporu při vytváření výkonů pro fyzioterapii ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

K tomuto bodu nám sdělila, že si tuto problematiku ověří a můžeme se tímto tématem zabývat

při dalších jednáních.

Reklama
PTRM 2021 Dubai