Žádost, postup a prohlášení

Žádost, postup a prohlášení při vydávání souhlasného stanoviska profesní organizace UNIFY ČR

Postup, kterým se řídí profesní organizace při vydávání souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce do kreditního systému:

 1. Organizátor (pořadatel) akce podává žádost profesní organizaci na formuláři, který je k dispozici v kanceláři profesní organizace a/nebo je zveřejněn na www organizace a doloží požadované přílohy (originál).
 2. Výkonný výbor profesní organizace bere při posuzování žádosti v úvahu:
  • odbornou způsobilost a kvalifikaci garantů, školitelů vzdělávací akce
  • soulad náplně vzdělávací akce s danými cíli akce
  • učební náplň resp. program vzdělávací akce
  • vztah vzdělávací akce k oboru fyzioterapie
 3. VV UNIFY ČR si vyhrazuje právo na základě předložených dokladů o kvalifikaci osob posoudit dostatečnost vzdělání k odbornému vedení vzdělávací akce, případně požadovat garanta akce, který má v dané problematice odborné zdravotnické vzdělání.
 4. Lhůta pro posouzení žádosti profesní organizací je 40 dnů od data doručení žádosti. Pro usnadnění doporučujeme sledovat termíny zasedání výkonného výboru UNIFY ČR v hlavním menu www organizace. Posudky žádostí o souhlasná stanoviska, které budou posouzeny mimo termín jednání VV UNIFY ČR jsou účtovány částkou 2000,-Kč.
 5. V případě vydání souhlasného stanoviska se žadatel (organizátor akce) zavazuje:
  1. Vydat účastníkům akce potvrzení o účasti, které obsahuje náležitosti dle §4, odstavec 2,3 vyhl. 4/2010 Sb. a rovněž tak uvést, že se jedná o akci, které bylo vydáno souhlasné stanovisko profesní organizace včetně uvedení počtu kreditů
  2. Zaslat profesní organizaci do 5ti dnů od proběhnutí akce vzor kopie potvrzení o účasti, které bylo účastníkům akce vydáno a přiložit jmenný seznam účastníků akce.
  3. Umožnit profesní organizaci supervizi na konané vzdělávací akci (myšleny jsou návštěvy 1-2 členů profesní organizace v průběhu akce bez předchozího ohlášení)
 6. Profesní organizace si vyhrazuje právo informovat uznávací jednotku MZ ČR v případě, že organizátor akce hrubě poruší průběh akce (např. vypuštění podstatných částí programu oproti programu navrhovaném v žádosti, záměna školitelů za nekvalifikované apod.).
 7. Organizátor akce je povinen uhradit za posouzení žádosti správní poplatek 400,- Kč vč. DPH (platí pro nečleny UNIFY ČR; 200,- pro členy UNIFY ČR, formou peněžní poukázky – složenky, kterou žadatel obdrží písemně do 30 dnů od posouzení žádosti spolu se stanoviskem výkonného výboru.
  Podrobné informace naleznete zde
 8. Profesní organizace je povinna archivovat došlé žádosti o vydání souhlasného stanoviska a rovněž tak kopie s vydaným stanoviskem.
 9. Profesní organizace je povinna archivovat veškeré dokumenty týkající se proběhlé vzdělávací akce, ke které vydala souhlasné stanovisko.
 10. V případě opakovaného nedodržení povinností organizátorem akce, si UNIFY ČR vyhrazuje právo do budoucna tomuto organizátorovi neudělovat souhlasná stanoviska.

 

VV UNIFY ČR
9.10.2004

 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASNÉHO STANOVISKA
k započítání vzdělávací akce do kreditního systému

(dle vyhl. 4/2010 Sb.)

Žadatel (pořadatel vzdělávací akce) .......................................

Název akce .......................................

Druh akce .......................................

Termín akce .......................................
Počet hodin .......................................
Místo konání akce (adresa).......................................

V .......................................

.......................................
Podpis žadatele (razítko)

Součást žádosti:

 1. Doklady o kvalifikaci osob (lektorů), zodpovědných za průběh vzdělávací akce a dalších osob, které se budou na vzdělávání podílet.
 2. V případě cizojazyčného potvrzení odborné způsobilosti těchto osob je nutné tyto listiny předložit rovněž neúřední přeložené do českého jazyka.
 3. Program (učební náplň) akce včetně časového rozvrhu.
 4. Prohlášení

 

PROHLÁŠENÍ

Žadatel (pořadatel vzdělávací akce)..............................................................................

Název akce .......................................
Termín akce .......................................
Místo konání akce .......................................

V případě, že mi bude profesní organizací (UNIFY ČR) vydáno souhlasné stanovisko k započítávání výše uvedené vzdělávací akce do kreditního systému, zavazuji se:

 1. Vydat účastníkům akce potvrzení o účasti, které obsahuje náležitosti (tj. datum konání akce, číslo akce přidělené profesní organizací, téma akce, jméno a příjmení účastníka, datum narození účastníka, druh účasti –pasivní, aktivní, spoluautor) dle §4, odstavec 2,3 vyhl. 4/2010 Sb.; rovněž tak se zavazuje uvést, že se jedná o akci, které bylo vydáno souhlasné stanovisko profesní organizace včetně uvedení počtu kreditů 
 2. Nést zodpovědnost za formální a obsahovou správnost certifikátu.
 3. Zaslat profesní organizaci do 5ti dnů od proběhnutí akce vzor potvrzení o účasti, které bylo účastníkům akce vydáno a přiložit jmenný seznam účastníků akce
 4. Umožnit profesní organizaci supervizi na konané vzdělávání akci (myšleny jsou návštěvy 1 – 2 členů profesní organizace v průběhu akce bez předchozího ohlášení).

V .......................................

.......................................
podpis

 

Vzhledem k tomu, že se stále množí nejasnosti ohledně vydávání souhlasných stanovisek k započítání akce do kreditního systému (dle vyhl. 4/2010 Sb.), předkládá VV UNIFY ČR detailnější informace pro vyplňování žádostí a postup schvalování

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASNÉHO STANOVISKA
k započítání akce do kreditního systému
(dle vyhl. 4/2010 Sb.)

POSTUP při podání žádosti:

 1. Vyplnit žádost 1x (originál) + podpis organizátora akce;
 2. Vyplnit prohlášení 1x (originál) + podpis organizátora akce
 3. Originály (viz bod 1 a 2) odeslat sekretariátu UNIFY ČR (kontaktní informace jsou aktuální na webu)
 4. Odeslat žádost + prohlášení v elektronické podobě (doklady o vzdělání se v elektronické podobě nezasílají), možné je též CD nebo disketu

Údaje v ŽÁDOSTI vyplňujte dle těchto pokynů:

Žadatel (pořadatel vzdělávací akce)

 • uvádí se plné jméno, adresa a telefon, kontakt na osobu, která akci organizuje
 • žadatel je plně zodpovědný za průběh akce

Název akce

 • uvádí se plný název akce, který musí být totožný s názvem, který bude uveden na potvrzení, které obdrží účastníci akce

Druh akce

 • uvádí se druh akce dle §2 vyhl. 4/2010, konkrétně se může jednat o tyto akce:
  • inovační kurz
  • seminář
  • odborný kurz
  • odborná konference
  • kongres
  • sympozium

Termín akce:

 • uvádí se přesná data konání akce

Počet hodin:

 • uvádí se počet hodin trvání akce

Místo konání akce (adresa):

 • uvádí se plná adresa, kde se akce koná, včetně označení místa v daném objektu, pokud tento je rozsáhlý

Podpis žadatele (razítko)

 • žadatel se vlastnoručně podepíše eventuelně přidá razítko

Součást žádosti jsou níže uvedené přílohy:

 1. Doklady o kvalifikaci osob (lektorů), zodpovědných za průběh vzdělávací akce a dalších osob, které se budou na vzdělávání podílet.
  • u školicí akce, inovačního kurzu, semináře, odborného kurzu je zapotřebí doložit doklad o vzdělání všech osob, které se na výuce podílejí; je zapotřebí doložit takový doklad o vzdělání, ze kterého je zřejmé, že lektor je v oblasti, která je náplní vzdělávací akce vzdělán
  • u odborné konference, kongresu a sympozia doloží pořadatel akce seznam přednášejících, u kterých uvede titul, profesi, název pracoviště přednášejícího včetně plné adresy, správnost uvedených údajů stvrdí svým podpisem
 2. Program (učební náplň) akce včetně časového rozvrhu
  • u inovačního kurzu, semináře, odborného kurzu je zapotřebí doložit rozvrh výuky s uvedením témat výuky, včetně uvedení času u každé části výuky, je zapotřebí uvést i jména vyučujících u jednotlivých částí výuky
  • u odborné konference, kongresu a sympozia doloží pořadatel akce plný program
 3. Prohlášení
  • pořadatel (organizátor) akce stvrdí vlastnoručním podpisem prohlášení.

Informace pro vydání potvrzení o účasti na vzdělávací akci

 1. Potvrzení vydává pořadatel akce
 2. Potvrzení o účasti musí zahrnovat tyto údaje – dle vyhl. 4/2010 Sb., § 4 (příklad potvrzení viz níže)
  • jméno a příjmení účastníka akce
  • datum narození účastníka akce
  • datum konání akce
  • téma akce
  • další skutečnosti důležité pro přiznání počtu kreditů podle vyhl. 4/2010 Sb.,

 

Příklad potvrzení o účasti

Hlavička – organizátor akce

JMÉNO: Pavel Novák

NAROZEN(A): 11.11.1920

NÁZEV AKCE: Seminář – Trendy ve fyzioterapii (001/05 – číslo dané akce, přidělené UNIFY ČR)

TERMÍN: 1.12. – 2.12.2004

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: zde se vypíší jména přednášejícího(ích)

 

Uvedená akce obdržela souhlasné stanovisko
profesní organizace fyzioterapeutů České republiky
dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb.

V Praze 2.12. 2004

Razítko a podpis organizátora akce

 

Tlapák
Reklama
Pozvánka na IV. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU
Reklama