RÁMCOVÉ SMLOUVY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Rádi bychom Vás informovali, že 30. 4. 2018, se na Ministerstvu zdravotnictví konalo
z pověření ministra zdravotnictví jednání, kde bylo hlavním bodem Schválení jednacího řádu
k Dohodovacím řízením o rámcových smlouvách.
Jednání zahájila za Ministerstvo zdravotnictví Ing. Helena Rögnerová, ředitelka odboru
dohledu nad zdravotním pojištěním a celé řízení pak vedl Mgr. Jan Zapletal, rovněž za
Ministerstvo zdravotnictví. Za UNIFY ČR se účastnila Štěpánka Musilová. Bylo přítomno 30
účastníků za skupiny poskytovatelů a zástupci ZP.
Jedním z hlavních důvodů účasti naší profesní organizace na tomto jednání bylo, abychom se
vyjádřili k Článku č.2 Účastníci dohodovacího řízení.
Dle původního návrhu členění skupin poskytovatelů zdravotních služeb, jsme byli zařazeni do
skupiny společně s ergoterapeuty, porodními asistentkami, nutričními terapeuty,
psychiatrickými sestrami zrakovými terapeuty a adiktology.
Při samotném jednání jsme s tímto zařazením vyslovili nesouhlas a podali jsme návrh
s odůvodněním, na vytvoření nové samostatné skupiny poskytovatelů pro fyzioterapeuty a
ergoterapeuty.
Po delší diskusi a poradou mezi ZP, byl tento náš návrh přijat jednomyslně, jak ze strany ZP,
tak ze strany ostatních poskytovatelů.
Pro další dílčí Dohodovací řízení o Rámcových smlouvách budeme jednat pouze za svůj
obor a ergoterapeuty, což je v této oblasti podstatná změna, jelikož jsme doposud byli
v těchto jednáních vždy přiřazeni k jiným oborům.
Jen pro informaci dodávám, že zrakoví terapeuti, rovněž podávali návrh na změnu zařazení a
byli přeřazení do skupiny poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných
služeb. Ostatní body jednacího řádu se pak týkaly samotného organizačního průběhu
jednotlivých jednání o Rámcových smlouvách a nebyly zde podstatné změny proti původnímu
znění.
Garantem pro nadcházející dílčí jednání, byl zvolen Svaz zdravotních pojišťoven, který má za
úkol do 6 týdnů svolat první dílčí jednání o Rámcových smlouvách jednotlivých skupin
poskytovatelů.
Hlavním cílem, se kterým naše profesní organizace bude vstupovat do tohoto jednání je,
změna platnosti Rámcové smlouvy z 8 let na dobu neurčitou a prodloužení doby povinného
hlášení nepřítomnosti poskytovatele z původních 3 dnů na 5 dní.

mgr. Štěpánka Musilová, VV UNIFY ČR

 

Colours of sepsis Ostrava
Reklama
Reklama
IIV. Ročník sympozia