Koncepce oboru

 Koncepce oboru

 

1.KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU FYZIOTERAPIE

 • 1.1. Číslo odbornosti Dle vyhlášky MZ č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Seznam diagnostických a terapeutických výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb. Odbornost 902 a 918
 • 1.2. Definice, předmět a cíl oboru
  • 1.2.1. Definice Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.
  • 1.2.2. Předmět oboru Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciální), v léčebné péči, v rehabilitaci.
   Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.
   • Diagnostika
    K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství
   • Terapie
    K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií z arteficiálních zdrojů (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole).
   • Hodnocení
    Hodnocení vyžaduje opětovné vyšetření za účelem zhodnocení dosažených výsledků terapie.
   • Dokumentace
    Dokumentace je vedena v průběhu celého procesu fyzioterapie
  • 1.2.3. Cíl
   • Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.
 • 1.3. Vymezení činnosti oboru a nároků kladených na obor
  • 1.3.1. Diagnostické kategorie Fyzioterapie se uplatňuje ve většině klinických oborů u většiny diagnóz, spojených s poruchou funkcí.
  • 1.3.2. Rozsah působnosti, výhradní oborová kompetence Fyzioterapie je poskytována ve zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu, která umožňují dosáhnout jejího cíle:
   • Lůžková zařízení:
   • Kliniky rehabilitačního lékařství
   • Centra léčebné rehabilitace
   • Rehabilitační, fyzioterapeutická oddělení
   • Lůžková oddělení klinických oborů
    Ambulantní zařízení
   • Pracoviště samostatného fyzioterapeuta
   • Centra a oddělení léčebné rehabilitace
   • Denní rehabilitační stacionáře
    Specializované léčebné ústavy
    Lázně
   Fyzioterapii provádí fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních programů MZČR (kvalifikační stupně, náplně činností viz příloha č. 1).
 • 1.4. Základní právní předpisy vztahující se k oboru
  • Zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu
  • Zákon ČNR č.160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ve znění zákona č.161/1993 Sb.
  • Zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  • Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
  • Vyhláška MZ ČR č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, se změnami a doplňky provedenými vyhláškami MZ ČR č. 55/2000 Sb. a č. 135/2000 Sb.
  • Vyhláška č.77/1981 Sb. o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví ve znění zákona ČNR č.425/1990 Sb.
  • Vyhláška č.49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
  • Směrnice č.10/1986 Věst.MZ ČSR o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků
  • Metodický návod č.14/1998 Věst.MZ – požadavky pro zajišťování lůžkové zdravotní péče
 • 1.5. Povinná hlášení a zpracování statistických dat
  • viz UZIS
 • 1.6. Registry vedené a navrhované
  • Vedené: nejsou
  • Navrhované: jsou v přípravě (spolupráce s MZ ČR)
 • 1.7. Dispenzarizace
  • 1.7.1. pacienti, kteří musí být dispenzarizováni: 0
  • 1.7.2. návrh na event. rozšíření (pacienti, kteří by měli být dispenzarizováni): 0

 

2. NAVRHOVANÁ STRUKTURA OBORU

 

 • 2.1. Síť zařízení, ve kterých pracují fyzioterapeuti
  • Lůžková zařízení:
  • Kliniky rehabilitačního lékařství
  • Centra léčebné rehabilitace
  • Rehabilitační, fyzioterapeutická oddělení
  • Lůžková oddělení klinických oborů
   Ambulantní zařízení
  • Pracoviště samostatného fyzioterapeuta
  • Centra a oddělení léčebné rehabilitace
  • Denní rehabilitační stacionáře
   Specializované léčebné ústavy
   Lázně
 • 2.2. Personální zajištění v oboru v ČR
  • 2.2.1. Počet kvalifikovaných odborníků v daném oboru minimálně 1 fyzioterapeut na 2 000 obyvatel, tzn. cca 5 000 plných úvazků pracujících fyzioterapeutů v síti (viz 2.1.) v ČR
  • 2.2.2. Počet kvalifikovaných pracovníků v mimonemocniční péči minimálně 3 500 plných úvazků pracujících fyzioterapeutů v síti (viz 2.1.) v ČR
  • 2.2.3. Počet kvalifikovaných odborníků v lůžkové péči minimálně 1 500 plných úvazků pracujících fyzioterapeutů v síti (viz 2.1.) v ČR
  • 2.2.4. Odborné řízení na úrovni republiky, regionu, návrh: vytvoření regionálních odborníků – fyzioterapeutů, kteří budou spolupracovat se zdravotními rady regionů.
 • 2.3. Vzdělávání pracovníků v oboru
  • 2.3.1. Systém kvalifikačního vzdělávání
   • Stávající:
   • 3-leté studium na VOŠ, absolvent získává titul diplomovaný fyzioterapeut
   • Vysokoškolské:
    • 3-leté studium bakalářské
    • 5-leté studium magisterské
    • 2-leté navazující magisterské studium (po absolvování bakalářského studia)

    Navrhovaný:
    V souladu s trendy EU a WCPT doporučuje UNIFY pouze vzdělání vysokoškolské dle studijních programů akreditovaných MZČR.
  • 2.3.2. Systém celoživotního vzdělávání
   • Stávající:
   • PSS - specializace v oboru rehabilitační pracovník na úseku práce LTV, pouze pro rehabilitační pracovníky. Pro fyzioterapeuty - absolventy VOŠ a VŠ není vytvořen systém postgraduálního vzdělávání . Tzv.vědecké (tzn. doktorské studium) je zajišťované fakultami, které mají postgraduální doktorské studium akreditované v souladu s VŠ zákonem, ne však v oboru fyzioterapie. Postgraduální vzdělávání formou kurzů, seminářů apod. je organizováno IDVPZ Brno, IPVZ Praha.
   • Navrhovaný:
    • Postgraduální:
    • Systém celoživotního vzdělávání, zahrnující specializační studium (atestace) v oboru „aplikovaná fyzioterapie“ pro rehabilitační pracovníky,fyzioterapeuty absolventy VOŠ a bakalářských studijních programů na VŠ a specializační studium (atestace) ve specializační oblasti (oboru) pro fyzioterapeuty absolventy magisterských studijních programů na VŠ.
    • Pro všechny fyzioterapeuty odborné vzdělávací akce (kurzy, školení, semináře), pořádané akreditovanými centry vzdělávání.
    • Postgraduální doktorské studium – v souladu s VŠ zákonem.
  • 2.3.3. Kvalifikační předpoklady pro vedoucí funkce Vycházejí ze systému pre- a postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů, dle schválených studijních programů MZČR (kvalifikační stupně, náplně činností viz příloha č. 1).
  • 2.3.4. Specializační náplně oboru
   • Stávající:
   • postgraduální vzdělávání PSS - specializace v oboru rehabilitační pracovník na úseku práce LTV. Pro fyzioterapeuty – absolventy VOŠ a VŠ není vytvořen systém specializační přípravy (atestace).
   • Navrhované:
   • Atestace v aplikovaná fyzioterapii – pro rehabilitační pracovníky, absolventy VOŠ a bakalářského studia na VŠ.
   • Atestace ve specializační oblasti (oboru) pro absolventy magisterského studia na VŠ.
   • Specializační kurzy, organizované akreditovanými školícími centry.
 • 2.4. Rozvoj oboru a vývojové trendy
  • 2.4.1. Hlavní programy oboru
   • Programy oboru jsou součástí celospolečenských programů zaměřených především na:
   • prevenci poruch pohybového systému,
   • diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému,
   • prevenci i terapii tzv. civilizačních chorob,
   • tvorbu klinických a profesních standardů ve zdravotnictví
   • rozvoj ergonomického poradenství
  • 2.4.2. Priority výzkumu, výzkumná pracoviště
   • Výzkumná pracoviště jsou z velké části součástí klinik a vysokých škol, kde probíhá výuka fyzioterapie. Výzkum je orientován k rozvoji diagnostických a terapeutických postupů ve fyzioterapii a na jejich objektivizaci, a to v souladu se současnými požadavky k zajištění tzv. evidence based practice.
  • 2.4.3. Systém kontroly kvality poskytované péče v oboru
   • Stávající: není vytvořen
   • Navrhovaný: vytvořit legislativní normu pro tvorbu standardů kvality péče (spolupráce MZ ČR, klinické obory a profesní organizace fyzioterapeutů ČR)
  • 2.4.4. Srovnání oboru se zahraničím
   • Kvalita oboru fyzioterapie v ČR je srovnatelná se světovými trendy fyzioterapie. Fyzioterapeuti se zúčastňují pravidelně mezinárodních konferencí a seminářů v zahraničí, pořádaných pod záštitou WCPT.
   • Nedostatek: roztříštěnost systému vzdělávání fyzioterapeutů jak v pre- tak i postgraduálním.
  • 2.4.5. Očekávané trendy vývoje oboru v budoucích 5-10 letech
   Zvyšující se nároky na kvalitu a kvantitu fyzioterapeutické péče, v důsledku prodlužování průměrného věku populace a nárůstu civilizačních onemocnění.
   • K nosným programům oboru bude patřit:
   • preventivní programy civilizačních chorob,
   • programy zaměřené na zpomalení procesů stárnutí a jejich důsledků.
  • 2.4.6. Napojení na mezinárodní aktivity, doporučení nadnárodních odborných organizací
   • UNIFY ČR je od r.1995 členemWCPT (World Confederation for Physical Therapy) a WCPT-E (evropská sekce WCPT).
   • UNIFY ČR má 2-letou dohodu (2001-2002) o spolupráci s profesní organizací fyzioterapeutů Velké Británie (CSP) v oblastech:
    • komunikace a marketingu,
    • problematiky regionů,
    • managementu, financí,
    • klinických zájmových skupin,
    • profesních standardů,
    • vzdělávání
    • problematiky členské základny a studentů..

    UNIFY ČR dále spolupracuje na jednotlivých projektech s profesními organizacemi fyzioterapeutů ne jen evropských zemí.

   

  3. POPIS AKTUÁLNÍCH PROBLEMU OBORU

   

  • 3.1. Popis hlavních problémů oboru
   • vytvoření uceleného systému pre- i postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů, který bude mít zákonnou normu
   • vytvoření systému řízení oboru na úrovni celostátní a regionální

   

  Příloha č.1:

   

  • Kvalifikační stupně, náplně činností:
  • Fyzioterapeut – absolvent:
   • Pod odborným dohledem samostatného fyzioterapeuta provádí:
   • základní fyzioterapeutické metodiky a techniky na základě indikace lékaře a stanovené diagnózy,
   • aplikuje procedury fyzikální terapie
   • nácvik používání kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek,
   • nácvik všedních činností.
    Patří sem:
   • absolventi studia VOŠ a VŠ bakalářských studijních programů do ukončení nástupní praxe
  • Fyzioterapeut - diplomovaný
   • Provádí:
   • kineziologickou diagnostiku, speciální vyšetření, zpracovává výsledky těchto vyšetření
   • stanovuje individuální terapeutický plán, fyzioterapeutické postupy a výkony,
   • aplikuje neinvazivní, nefarmakologické postupy, včetně spektra reflexních metod a metod algoterapie,
   • instruktáž pacienta, klienta a rodinných příslušníků, pečovatelů o provádění domácích cvičení a o pohybovém režimu.
    Patří sem:
   • absolventi studia rehabilitační pracovník, VOŠ, VŠ bakaláři po ukončení nástupní praxe a absolventi VŠ magisterského studia do ukončení nástupní praxe.
  • Samostatný fyzioterapeut - odborný
   • Provádí:
   • speciální vyšetření, zpracovává výsledky a hodnotí je,
   • vypracovává dlouhodobý plán fyzioterapie,
   • manuální a reflexní terapii.
    Má předpoklad:
   • k provozování samostatné praxe,
   • pro metodickou a pedagogickou činnost.
    Patří sem:
   • rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti VOŠ a VŠ bakaláři s ukončeným postgraduálním vzděláním – atestace aplikovaná fyzioterapie, VŠ magistr po ukončení nástupní praxe
  • Fyzioterapeut - specialista
   • Provádí:
   • specializovaná vyšetření náročná na vyhodnocení a zpracování,
   • hodnocení výsledného efektu fyzioterapeutické péče,
   • podílí se na výzkumu a vědecké činnosti.
    Má předpoklad:
   • pro vedení kolektivu, vedoucí funkci.
    Patří sem:
   • VŠ magistr po 5 letech praxe nebo po ukončení specializačního studia (bude-li toto vytvořeno)
 

 

Kamba 2019
Reklama
Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.