Návrh UNIFY ČR na řešení úhrad

V návaznosti na proběhlé jednání s MZČR, uveřejňujeme dopis asresovaný Ing. Röngerové a návrh UNIFY ČR na řešení úhrad:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

k rukám paní ing. Heleny Rögnerové

ředitelky odboru

Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Palackého nám. 375 / 4

128 01 Praha 2

 

Vážená paní ředitelko,

výstupem z naší společné schůzky, byl návrh, aby UNIFY ČR participovala s MZ na stanovení diagnóz

z MKN, které jsou pro naši odbornost finančně nákladné.

Níže uvádíme jejich seznam, s tím že si myslíme, že pro počáteční strategii formy úhrad, který by naší

odbornosti, alespoň nějakým způsobem zohlednil dlouhodobou péči, jsou tyto diagnózy základní.

Při podrobné analýze dat, kterou mají k dispozici ZP, se může seznam částečně lišit.

Bohužel UNIFY ČR nemá ze ZP či ÚZIS v současné době k dispozici tato analytická data. Pokud by bylo

možné nákladnost těchto diagnóz zjistit prostřednictvím MZ, tak by byl tento seznam více konkrétní. UNIFY

ČR o tato údaje požádala ZP, ale výstup, dle sdělení VZP, nelze předpokládat dříve než ke konci prázdnin.

Pro poskytovatele zdravotní péče v odbornosti 902, by bylo vyjmutí těchto diagnóz z regulačního

mechanismu úhrad přínosné a pro pojištěnce jednotlivých zdravotních pojišťoven, by se vyřešila dostupnost

fyzioterapie pro dlouhodobé nákladné pacienty.

Ambulantní fyzioterapie, stavy z pohledu finančně nákladných pacientů – dlouhodobá léčba

  • postižení periferního a centrálního nervového systému u dětí a dospělých /např CMP, TBI, míšní léze, periferní parézy, AIDP, CIPD, DMO, RS, ALS, Parkinsonova choroba a další/
  • poruchy psychomotorického vývoje dětského věku
  • svalová onemocnění – myopatie a jiné
  • vrozené a vývojové vady pohybového aparátu
  • amputace – zahrnující výcvik s protézou

Stanovit přesný výčet dle MKN je poměrně obtížné a může být zavádějící a nepřesné.

Dalším diskutovaným bodem, byla definice nákladného pacienta. Zde jsme se tedy inspirovali ambulantními

specialisty a námi navrhovaná definice zní:

Nákladným pacientem se pro odbornost 902 rozumí pojištěnec, na kterého poskytovatel vykáže

v hodnoceném období více než 500% bodů, vykázaných a uznaných na URČ referenčním obdobím.

Například :

 Pokud je průměr na 1URČ 3000 bodů= 100%, tak by nákladným pacientem byl pojištěnec, na kterého

poskytovatel vykáže 15 000 bodů = 500%.

Dalším, diskutovaným bodem, byla regulace koeficientu limitujícího celkový objem péče. Zde si jen

dovolujeme znova apelovat na to, že přesto, že vyhlášky týkající se navýšení mezd zdravotnických

pracovníků, dle sdělení ZP nejsou primárně určeny mimo lůžkovým zařízením, tak bychom považovali za

velmi diskriminační, pokud by nový úhradový mechanismus při stanovování objemu péče, nezohlednil i

mimo lůžková zařízení.

Jedním z posledních diskutovaných témat, byla povinnost pojištěnců, absolvovat ambulantní fyzioterapii

před předpokládanou lázeňskou léčbou. UNIFY ČR shledává tuto povinnost, za jeden z důvodů nadužívání

fyzioterapie. U většiny případů dochází k tomu, že pacienti využijí tuto péči pouze z důvodu podmínky,

stanovené pro schválení návrhu na lázeňskou péči. Dovolujeme si tedy požádat o přehodnocení této

podmínky s cílem redukovat náklady na péči v odbornosti 902.

Téma, které nebylo předmětem tohoto jednání, ale považujeme ho za velmi důležité, je poskytování

fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Rádi bychom touto cestou požádali o Vaše stanovisko

k této oblasti poskytované péče., jelikož v praxi nastává problém s úhradami této péče a navazováním

smluvních vztahů se ZP, které se odvolávají na legislativní vakuum. UNIFY ČR však zastává názor, že není

legislativních překážek pro poskytování této potřebné péče blíže komunitě a dokonce Metodika pro

pořizování dokladů a pravidla FT O6 možnost poskytnutí péče v odbornosti 902 v domácím prostředí

výslovně uvádí. UNIFY ČR se domnívá, že ze strany ZP se jedná o čistě účelové jednání a neplnění

povinností při zajišťování dostupné péče ze zdravotního pojištění.

 

S pozdravem

Mgr. Štěpánka Musilová Mgr. Vladan Toufar

koordinátorka DŘ prezident UNIFY ČR

V Praze dne 12.7.2017

Reklama
PTRM 2021 Dubai