Legislativní informace pro klienty k 31.3.2017

Informace pro klienty

Dne 1. července 2017 nabyde účinnosti novela zákona č. 95/2004 Sb. provedená

zákonem č. 67/2017. V příloze text poměrně rozsáhlé novely zasílám. Doporučuji věnovat

pozornost zejména ustanovením § 2, § 4, § 5, § 5a, § 6, § 9, § 14a, § 20, § 21i a článkům 1 a 2

přechodných ustanovení. Je zaveden nový právní termín "odborný dozor" týkající se lékařů,

kteří absolvovali lékařskou fakultu a dosud neabsolvovali ani základní kmen ukončený nově

zkouškou. V rámci odborného dozoru se vyžaduje přítomnost atestovaného dozorujícího

lékaře ve zdravotnickém zařízení a jeho fyzickou dosažitelnost pro dozorovaného do 15

minut. V rámci odborného dohledu, který se týká lékařů, kteří jsou absolventy základního

kmene, ale nemají dosud atestaci a specializovanou způsobilost, se vyžaduje nepřetržitá

telefonická dostupnost a fyzická dosažitelnost do 30 minut (dohlížející lékař tedy nemusí být

na pracovišti, je-li komunikačně dostupný a schopný dostavit se do 30 minut). Jaké činnosti

může vykonávat lékař bez základního kmene a jaké lékař se základním kmenem má stanovit

prováděcí předpis, ale dozorující, resp. dohlížející lékař může stanovit další činnosti, které

příslušný lékař může sám vykonávat. Do doby, než bude prováděcí předpis vydán, ale i poté,

lze doporučit, aby každý neatestovaný lékař měl písemně stanoveno, jaké činnosti může

vykonávat sám, kdy má postup konsultovat s dohlížejícím nebo dozorujícím lékařem a kdy

má dohlížejícího či dozorujícího lékaře vždy přivolat. Písemným vymezením těchto podmínek

a jejich předání proti podpisu neatestovanému lékaři prokáže kdykoli poskytovatel, že splnil

zákonnou povinnost. První studium základního oboru je považováno za zvyšování

kvalifikace, studia dalších základních oborů a nástavbových oborů se považují za

prohlubování kvalifikace. To má své důsledky v oblasti pracovně-právní (kvalifikační

dohody). Pokud atestovaný lékař přeruší v posledních sedmi létech výkon povolání na dobu

více než šest let, je povinen se doškolit v rozsahu 60 pracovních dnů pod dohledem

atestovaného lékaře – doškolení se neprovádí u nástavbových, ale jen u základních oborů.

Pokud jde o akreditovaná zařízení pro postgraduální vzdělávání, žádost o prodloužení

akreditace je třeba podat nejméně 120 dnů před ukončením platnosti akreditace. Akreditované

zařízení poskytující lůžkovou péči musí jmenovat pro každý akreditovaný obor garanta oboru,

kterým má být lékař vykonávající vedoucí funkci s minimálně pětiletou praxí po získání

specializované způsobilosti (atestace v základním oboru), nebo minimálně dvouletou praxí po

získání zvláštní specializované způsobilosti (atestace v nástavbovém oboru). Každý lékař

školící se v akreditovaném zařízení musí mít přiděleného školitele. Školitel může vykonávat

odborný dozor nejvýše nad dvěma lékaři, odborný dohled nejvýše nad třemi lékaři.

Odborná a specializovaná způsobilost dosažená podle dosavadních předpisů zůstává

nedotčena. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání ke dni účinnosti novely jej dokončí

podle právního stavu před novelou. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Dne 1, dubna 2017 nabyde účinnosti novela zákona o léčivech přijatá zákonem č.

66/2017 Sb. Pokud jde o poskytovatele zdravotních služeb, týká se zejména některých nových

pravidel při klinickém hodnocení léků - § 52, 53b, 53c, 54, 58. Stanoví pravidla v případě

klinického hodnocení u nezletilých, omezeně svéprávných a vězňů. Stanoví nová pravidla pro

etické komise i zkoušející. Rovněž stanoví plnou odpovědnost zadavatele za újmu vzniklou

subjektu hodnocení léků (pacientovi, který se podrobil klinickému hodnocení léků).

V Praze dne 31. března 2017 JUDr. Jan Mach

 

Reklama
kooperativa