Legislativní informace pro klienty k 31.10.2017

Informace pro klienty

 

         Úhradová vyhláška na rok 2018 byla vydána pod č. 353/2017 Sb. – text v příloze

 

            Novela seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami č. 354/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb. Text s odkazem jak lze vyhledat příslušné přílohy je v příloze této informace.

 

            Novela vyhlášky o očkování č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2016 Sb. – text v příloze.

 

            Novela vyhlášky o atestační zkoušce pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb. V příloze text novely a úplný text platné vyhlášky po novele.

 

            Nová vyhláška č. 346/2017 Sb., kterou se stanoví závazné vzory potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti uchazeče o zaměstnání a potvrzení o ošetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení – text v příloze.

 

            Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis č. 1/2017/DZP – text v příloze.

 

            Analýzu úhradové vyhlášky na rok 2018 zejména z hlediska eventuálních systémových změn oproti úhradové vyhlášce na rok 2017 provádí nyní právní kancelář České lékařské komory. Výsledek bude zveřejněn v časopisu komory.

Upozornění: nepodepsání navrženého úhradového dodatku na rok 2018 se zdravotní pojišťovnou, ať již odpovídajícího úhradové vyhlášce, nebo jiného (což vyhláška připouští) znamená, že zdravotní pojišťovna automaticky hradí smluvnímu poskytovateli hrazenou péči podle úhradové vyhlášky. Je-li však úhradový dodatek podepsán, ať již ve znění úhradové vyhlášky nebo v jiném znění navrženém zdravotní pojišťovnou, považují to soudy zpravidla za platnou dohodu, proti které nelze podávat žalobu u soudu. Není-li úhradový dodatek podepsán, lze žalobou brojit proti nesprávné úhradě hrazené péče, i pokud odpovídá úhradovému dodatku, pokud by nebyla v souladu s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13, jehož závěry jsou stále závazné.

 

 

 

V Praze dne 31. října 2017

 

JUDr. Jan Mach 

        

 

Colours of sepsis Ostrava
Reklama
Reklama
IIV. Ročník sympozia