Legislativní informace pro klienty k 30.6.2016

Informace pro klienty:

Dne 1. srpna 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb. přijatá v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., provedenou zákonem č. 189/2016 Sb. Tato novela podstatně zpřísňuje podmínky pro držení osob v zařízeních sociálních služeb, pokud s pobytem projeví vážně míněný nesouhlas, stanoví soudní přezkum a jeho pravidla pro tyto případy i široké kompetence státního zastupitelství provádět v těchto zařízeních kontroly za účelem zjištění, zda v nich nejsou drženy osoby, které s pobytem nesouhlasí, aniž jsou pro jejich držení splněny zákonem stanovené podmínky.

Poskytovatelům zdravotních služeb ukládá v nových ustanoveních § 45 odstavec 3 písmena g) a h) povinnost na žádost pacienta, kterému poskytují následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči pro tutéž nemoc nebo úraz trvající včetně péče následné nebo dlouhodobé péče poskytované předchozími poskytovateli nepřetržitě déle než 60 dnů vydat potvrzení o této skutečnosti pro účely řízení o příspěvku na péči. Dále ukládá umožnit pracovníkům úřadů práce a MPSV provést u těchto pacientů sociální šetření za účelem řízení o příspěvku na péči a sdělit těmto pracovníkům informace nezbytné pro toto šetření; tím nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb.

V souvislosti s možným narušením poskytování zdravotních služeb v případě předem neohlášených kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb (zejména SÚKL, cenové orgány, finanční úřady, zdravotní pojišťovny, apod.) je třeba upozornit na ustanovení § 45 odstavec 3 písmeno b) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v platném znění, podle kterého vstupem osob pověřených kontrolou nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb. Příchod neohlášené kontroly tedy nemůže znamenat okamžité přerušení poskytování zdravotních služeb, případně přeobjednání pacientů čekajících na vyšetření nebo ošetření. Poskytovatel zdravotních služeb musí sice kontrolním orgánům poskytnout potřebnou součinnost k provedení kontroly, ta však nespočívá v tom, že přeruší či ukončí poskytování zdravotních služeb – jejich poskytování naopak nesmí být narušeno, jak výslovně stanoví zákon.

v Praze dne 30. června 2016

JUDr. Jan Mach

Reklama
kooperativa