Legislativní informace pro klienty k 30.11.2016

Informace pro klienty

 

Dne 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, kterou se současně ruší vyhláška č. 116/2012 Sb.

V příloze zasílám text nové vyhlášky, zejména pak její přílohy č. 1 ukládající některé povinnosti poskytovatelům zdravotních služeb při podávání hlášení v rámci NZIS. Pokud jde o bod 14 této přílohy, zasílám současně znění § 76 a 77 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a v něm jsem červeně vyznačil jaké skutečnosti je povinen o zaměstnancích hlásit poskytovatel zdravotních služeb.

Jen pro zajímavost – ustanovení § 70 – 78 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. navrhuje zrušit skupina poslanců. Návrh bude projednávat Ústavní soud. Pokud by uvedená ustanovení zrušil, byla by tím automaticky zrušena i uvedená nová vyhláška.

 

V Mladé frontě Dnes byl dne 22.11.2016 zveřejněn článek "Lékaři podvádějí s nadstandardní péčí" týkající se poskytování některých ekonomicky náročnějších pomůcek a zdravotnických prostředků i výkonů za předem dohodnutou úhradu, nejsou-li plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Druhý článek na toto téma, který prezentoval prakticky opačný názor byl zveřejněn v MF Dnes dne 23.11.2016. V tomto druhém článku je vyvracen právní názor, že buď si pacient musí celý výkon včetně zdravotnického prostředku nehrazeného ze zdravotního pojištění hradit sám, nebo mu tato služba nesmí být poskytnuta, zejména nesmí být přijata úhrada za ekonomicky náročnější zdravotnický prostředek, nebo za rozdíl mezi cenou běžně hrazeného zdravotnického prostředku a ekonomicky náročnějšího zdravotnického prostředku, který není hrazen ze zdravotního pojištění. Podle mého názoru naopak takový postup je zcela v souladu s ústavním pořádkem ČR a s právy občanů, kteří mají právo v rámci ochrany svého zdraví požadovat nejlepší existující zdravotnické prostředky, pomůcky a výkony a nejsou-li hrazeny ze zdravotního pojištění, mají právo si je hradit v rozsahu přesahujícím úhradu ze zdravotního pojištění. Důležité však je mít toto ošetřeno písemnou smlouvou uzavřenou na výslovnou žádost pacienta. Nejde totiž o právo poskytovatele, ale o právo pacienta. Nález Ústavního soudu (spisová značka Pl.ÚS 36/11) týkající se ekonomicky náročnějších způsobů zdravotní péče za příplatek, kterým bylo zrušeno ustanovení zákona umožňující nabízet ekonomicky náročnější způsoby zdravotních služeb, se týkal pouze skutečnosti, že pravidla v těchto případech mohou být stanovena pouze zákonem, nikoli podzákonným prováděcím předpisem. Jinak Ústavní soud naopak konstatoval, že poskytnutí nadstandardních zdravotních služeb za dohodnutý či stanovený příplatek je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

 

 

V Praze dne 30. listopadu 2016

 

JUDr. Jan Mach

 

 

Reklama
kooperativa