Legislativní informace pro klienty k 28.2.2017

Informace pro klienty:

V současné době již prošly legislativním procesem jednak nový zákon o ochraně

zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jednak rozsáhlá novela zákona č. 95/2004

Sb. o získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu

zdravotnických povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Dosud text těchto zákonů nebyl

vydán ve Sbírce zákonů, tudíž nenabyly platnosti ani účinnosti, až se tak stane, podám o nich

podrobnější informaci. Pouze předběžně je třeba počítat s povinností poskytovatele

zdravotních služeb upozornit každého, kdo by porušoval zákaz prodeje, podávání a požívání

alkoholu a prodeje tabákových výrobků či kouření ve zdravotnickém zařízení včetně

přilehlých prostor na nepřípustnost takového jednání, při jeho tolerování hrozí citelné sankce.

Případné prostory zřízené ve zdravotnickém zařízení pro kuřáky nesmí být současně

prostorami, kde vykonávají svou práci zdravotničtí pracovníci.

V současné době některé soukromé firmy nabízí za úhradu zpracování interního

systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle § 47 odstavce 3

písmene b) zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. s tím, že podle tohoto ustanovení

je povinností poskytovatelů nejen lůžkové a jednodenní péče, ale i ambulantní péče mít toto

hodnocení zpracováno podle požadavků Ministerstva zdravotnictví uveřejněného ve Věstníku

a na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Pro ambulantní poskytovatele

zdravotních služeb je však vynakládání finančních prostředků na tvorbu tohoto dokumentu

naprosto zbytečné, protože postačí dokument v rozsahu jediné stránky obsahující povinné tři

body – 1. zacházení s léčivými přípravky s vyšší mírou rizikovosti a jejich bezpečné uložení,

2. zajištění optimálních postupů hygieny rukou, 3. proškolení zdravotnických pracovníků v

poskytování první pomoci a zajištění systému přivolání první pomoci. Příslušný Věstník

Ministerstva zdravotnictví s vyznačením toho, co se týká ambulantních poskytovatelů,

přikládám v příloze. Informace o tom bude zveřejněna i časopisu České lékařské komory.

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb pak není

povinností žádného poskytovatele zdravotních služeb a je zcela dobrovolné.

Obdobně některé firmy se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a

prevenci rizik nabízí za úhradu školení zaměstnanců v BOZP s tím, že nebude-li školení

provedeno akreditovanou firmou, jde o správní delikt s možnou sankcí. Jde opět částečně o

záměrnou dezinformaci – podle § 9 odstavce 3 písmene a) zákona č. 309/2006 Sb.

zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajistit úkoly v prevenci rizik

sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Každý zdravotník nepochybně takové znalosti má.

V Praze dne 28. února 2017

JUDr. Jan Mach

Reklama
kooperativa