Legislativní informace pro klienty k 27.5.2016

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. JAN MACH

Informace pro klienty

Dne 1. července 2016 nabyde účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách provedená zákonem č. 147/2016 Sb.

Novela obsahuje v zásadě:

1. Zavedení dvou nových národních zdravotních registrů v rámci NZIS a změny třetího národního zdravotního registru. Jde o Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr hrazených zdravotních služeb.

2. Změnu dosavadních ustanovení o pitvách tak, aby byla odstraněna kontradikce mezi novým občanským zákoníkem a zákonem o zdravotních službách a lékař mohl nařídit patologicko-anatomickou, případně zdravotní pitvu bez ohledu na nesouhlas pacienta vyslovený za jeho života, nebo bez ohledu na nesouhlas pozůstalých, je-li k tomu zákonný důvod, který je stanoven poměrně široce. Současně je ponecháno v kompetenci prohlížejícího lékaře, event. patologa, aby vyhověl případnému přání pacienta či pozůstalých, uzná-li to za možné.

Z hlediska ustanovení o Národních registrech upozorňuji zejména na:

- ustanovení § 77 odstavec 1 písmeno d) = povinnost poskytovatele předávat údaje

- ustanovení § 71 odstavec 12 = právo poskytovatele požadovat od statistického

Z hlediska ustanovení o pitvách upozorňuji zejména na:

- ustanovení § 84 odstavec 2, prohlídku zemřelého může vykonat i lékař bez

- ustanovení § 88 písmeno h) pitva se provede vždy v případě, kdy není dostatečně do Národního registru zdravotnických pracovníků dle § 76 odstavce 1; ústavu (ÚZIS) údaje potřebné k plnění svých úkolů. specializované způsobilosti; objasněna příčina smrti, základní nemoci nebo jejich komplikací a klinická

- ustanovení § 88a odstavec 1 – 3 o právu prohlížejícího lékaře i poskytovatele

- ustanovení § 88a odstavec 4 o povinnosti poskytovatele v oboru soudního lékařství - ustanovení § 90 o změně povinné teploty v chladícím zařízení, v němž je uloženo provádějícího pitvu neprovést pitvu na základě dřívějšího přání zemřelého nebo na žádost osob jemu blízkých, jde-li o úmrtí, jehož příčina je zřejmá. informovat policii o neprovedení zdravotní pitvy, která byla indikována prohlížejícím lékařem; tělo zemřelého (nyní 0 až 5 stupňů C, dříve 0 až 2 stupně C).

Novela zákona nabývá účinnosti dnem 1. července 2016, do té doby se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

V Praze dne 27. května 2016

JUDr. Jan Mach

Reklama
kooperativa