Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

Správce UNIFY ČR, z.s., se sídlem Antala Staška 1670/80  Praha 4, PSČ 140 46 , IČ 406 12 317
zpracovává Vaše osobní údaje výlučně v souvislosti s plněním své zákonné povinnosti vést řádně účetnictví a
daňovou evidenci, vést pracovně-právní agendu, svým právem požadovat úhradu členských příspěvků a evidovat
údaje o jejich zaplacení a další osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

Vaše práva v souvislosti se shromažďováním osobních údajů:

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou
nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních
údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů,
které jsme povinni podle právních předpisů vést.
Jako subjekt údajů můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u
dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7 (www.uoou.cz).

Reklama
Rehaeduca