Informace k uznávání kvalifikace odborného fyzioterapeuta na základě studia absolvovaného v zahraničí – vyjádření MZ ČR

Na zaměstnance, kteří absolvovali v zahraničí magisterské studium v oboru fyzioterapie, a kterým ministerstvo před účinností zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,  uznalo odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta, nelze bez dalšího automaticky nahlížet jako na odborné fyzioterapeuty.

 

Odůvodnění:

Dle čl. II bod 6 novely č. 201/2017 Sb., se za zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta považuje ten zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání podle  ustanovení § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí zákona č. 201/2017 Sb. Toto u stanovení výslovně odkazuje pouze na způsobilost získanou dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb. ve znění před účinností novely (tj. absolvování  akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru na území ČR) a nezmiňuje zdravotnické pracovníky, jimž byla odborná způsobilost na základě určitého studia uznána.

        

U absolventů zahraničního magisterského studia, kterým byla Ministerstvem zdravotnictví uznána odborná způsobilost, se při posuzování žádostí postupovalo podle hlavy VII (v případě žadatelů se vzděláním ze zemí EU), resp. hlavy VIII (v případě žadatelů se vzděláním ze zemí mimo EU) zákona č. 96/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 39/2005 Sb., která stanoví pouze minimální požadavky na programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

U těchto zahraničních absolventů nelze automaticky předpokládat, že jimi absolvované zahraniční magisterské studium zahrnovalo i to, co je obsahem specializačního vzdělávání pro fyzioterapeuty v České republice.

Z výše uvedených důvodů zahraniční absolvent, který usiluje o získání způsobilosti odborného fyzioterapeuta, musí prokázat absolvování magisterského nebo specializačního studia (buď na území České republiky, nebo v zahraničí), přičemž u absolventů zahraničního studia je třeba projít procesem uznání specializované způsobilosti.

 

Reklama
ETOILE CZ a.s.