Informace k novele zákona č. 96/2004 Sb.

Informace k novele zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

 

V měsíci červnu byla schválena novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních s účinností od 1.9.2017, kterou se MZ ČR snaží řešit nedostatek zdravotních sester. Tato problematika byla široce mediálně diskutována a na její možný přínos nechť si každý udělá názor sám. Co je však pro nás podstatné, jsou změny týkající se naší profese. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli, ještě nemáme k dispozici právní analýzu, upozorníme pouze na několik skutečností:

Dochází především ke změně paragrafu 24:

 

§ 24

 

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta a specializovaná způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním

 

a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019,

 

b) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů,

 

c) tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, nebo

 

d) střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut nebo v oboru rehabilitační pracovník, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.

 

(2) Do doby získání specializované způsobilosti nebo prokázání alespoň 10 let výkonu povolání fyzioterapeuta pracuje fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. d), u poskytovatele zdravotních služeb pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením.

 

(3) Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a) až c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 rok výkonu povolání v oboru.

 

(4) Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného navazujícího zdravotnického magisterského studijního oboru fyzioterapie nebo ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Označení odbornosti fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí je odborný fyzioterapeut.

 

(5) Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie.

 

(6) Za výkon povolání odborného fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru aplikovaná fyzioterapie.

 

To znamená, že u fyzioterapeutů, kteří absolvovali studium dle odstavce 1 písmeno d, nebude jako podmínka k výkonu povolání vyžadováno specializační studium. Další podstatnou změnou je přiznání specializované způsobilosti absolventům magisterského studia, a to i zpětně. Označení fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí je Odborný fyzioterapeut.

 

Další podstatnou změnou je zrušení kreditní vyhlášky, přičemž ale povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována. Blíže toto specifikováno v novele není.

 

Dojde také ke zrušení registrace u Uznávací jednotky MZ ČR /při NCONZO/ a tato bude nahrazena Národním registrem zdravotnických pracovníků.

 

Novela také zavadí řadu nových profesí, například terapeut a specialista čínské medicíny a další, přičemž ale nejsou prozatím vzdělávací plány ani stanoveny kompetence….

 

Jakmile budeme mít k dispozici právní analýzu eventuelně další upřesnění k provádění zákona, budeme o nich dále informovat prostřednictvím webových stránek.

 

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR

 

 

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.