Implementace nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů – GDPR ve zdravotnictví

Právní kancelář České lékařské komory jednala s vedoucími pracovníky Úřadu pro ochranu
osobních údajů o problematice implementace nařízení EU o ochraně osobních údajů tzv.
GDPR a byly dohodnuty některé zásady. Této problematice byl věnován seminář České
lékařské komory konaný dne 12. dubna 2018, na kterém přednášela vedoucí oddělení Úřadu
pro ochranu osobních údajů paní JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.
Především byly vyvráceny poplašné zprávy o hrozících drakonických pokutách od 25.
května 2018, které údajně hrozí poskytovatelům zdravotních služeb, pokud nezabezpečí
řádnou implementaci evropského nařízení ve svých ordinacích, což rozhodně nedokážou bez
účasti na „odborných školeních“ pořádaných řadou soukromých firem, případně bez toho, že
za značně vysoké poplatky jim tzv. specialisté zavedou implementaci GDPR v jejich
ordinacích tzv. „na klíč“.
Je třeba zdůraznit, že i když nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů nabyde
účinnosti dnem 25. května 2018 nebyl u nás dosud přijat prováděcí zákon, který by toto
nařízení konkretizoval v českých podmínkách a stanovil rovněž případné skutkové podstaty
správních deliktů a přestupků a sankce za ně. Žádné sankce tedy nepřipadají v úvahu až do
doby než nabude účinnosti zákon, který bude provádět příslušné nařízení Evropské unie
do praxe v podmínkách České republiky. Kromě toho sami pracovníci Úřadu pro ochranu
osobních údajů zdůraznili nález Ústavního soudu Pl.ÚS 1/12, ze kterého vyplývá, že ukládané
pokuty či sankce nesmí být nikdy pro žádného podnikatele, tedy ani pro poskytovatele
zdravotních služeb likvidační.
Bylo zdůrazněno, že implementace GDPR je vyvíjející se proces který bude postupně
doznávat změn a různých konkretizací a nepůjde tedy o jednou pro vždy hotovou záležitost,
ale nařízení EU je formulováno právě tak, aby se tvůrčím způsobem, v závislosti na
vyvíjejících se společenských poměrech a podmínkách, ochrana osobních údajů postupně
zdokonalovala i měnila. Tedy i implementace GDPR ve zdravotnictví se bude postupně
vyvíjet a možná i měnit.
Především však samotné nařízení o ochraně osobních údajů se vyhýbá tomu, aby určovalo co
má který správce osobních údajů, tedy každý kdo nakládá s osobními údaji jiných lidí (pouze
fyzických, nikoli právnických osob), činit na jejich ochranu. Je věcí každého kdo s osobními
údaji nakládá a který tedy plní funkci správce osobních údajů, aby si sám stanovil
vhodná opatření na ochranu osobních údajů ve vlastních podmínkách. Jakákoli tvrzení že
je povinností poskytovatele zdravotních služeb od 25. května 2018 zamykat v trezorech
zdravotnickou dokumentaci, vyžadovat od pacientů písemný souhlas s vedením zdravotnické
dokumentace a co vše je nutno konkrétně v lékařské ordinaci učinit pro implementaci GDPR,
představuje pouze subjektivní názory osob, které taková tvrzení prezentují či přednášejí,
protože nic takového konkrétního z nařízení ani z Metodiky Ministerstva zdravotnictví
k implementaci GDPR ve zdravotnictví nevyplývá.
Nařízení EU rovněž neřeší, který správce osobních údajů musí mít pověřence pro jejich
ochranu s tím, že se předpokládá, že u větších subjektů spravujících větší množství osobních
údajů bude správce pověřence potřebovat. V diskuzi, která neměla žádný závazný závěr, byla
předběžně přijata úvaha, že v případě poskytovatele zdravotních služeb, který na plný úvazek

poskytuje zdravotní služby více než devíti lékaři, by byl pověřenec pro ochranu osobních
údajů žádoucí a vždy bude žádoucí v nemocnicích.
Poskytovatel zdravotní služby rozhodně nepotřebuje písemný souhlas pacienta s tím co
je povinen vést podle zákona, případně dalších právních předpisů. Zejména by bylo
nesmyslné vyžadovat souhlas s tím, že může nadále vést zdravotnickou dokumentaci
pacienta. Pokud však poskytovatel zdravotní služby vede mimo zdravotnickou dokumentaci
ještě nějaké další osobní údaje obsahující jiné údaje o pacientech, které nevyplývají z
právních předpisů, pak je povinen vyžádat si souhlas s tímto evidováním osobních údajů
pacientů. Tedy pokud vede něco, co neukládá výslovně právní předpis je třeba souhlas
pacienta v písemné formě vyžádat. Může jít například o evidenci smlouvy o poskytování
dohodnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění. Řada poskytovatelů poskytuje na
základě písemné smlouvy pacientům tyto služby a smlouvu pochopitelně evidují, přičemž tato
smlouva není již povinnou součástí zdravotnické dokumentace, proto k tomu aby osobní údaje
uvedené v této smlouvě mohl poskytovatel evidovat případně zpracovávat, potřebuje již
souhlas tzv. subjektu údajů, tedy pacienta.
Nařízení EU však současně dává právo tzv. subjektu údajů v našem případě pacientovi
namítat, že osobní údaje, které jsou o něm správcem osobních údajů (ošetřujícím
lékařem) vedeny jsou nepřesné, chybné, nebo nepravdivé. Vznese-li subjekt údajů,
v našem případě pacient, takovou námitku, musí se tím správce osobních údajů zabývat a
vyřešit ji ať již tak, že uvede nepřesné nebo nepravdivé osobní údaje do správného stavu na
základě vznesené námitky, nebo námitku odmítne a odmítnutí odůvodní. Subjekt údajů,
v našem případě pacient, se v tomto případě může obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů, pokud jeho žádosti o odstranění nepřesností nebo nepravdivých údajů ve zdravotnické
dokumentaci nebude vyhověno. Subjekt údajů, v našem případě pacient, by měl být rovněž
zpracovatelem osobních údajů (poskytovatelem - lékařem) informován o tom kdo má přístup
k jeho osobním údajům a jak jsou tyto osobní údaje chráněny.
Co z toho konkrétně pro soukromého lékaře - poskytovatele zdravotních
služeb vyplývá:
Doporučujeme zavést si do 25. května 2018 jednu složku, ve které budou seřazeny
písemnosti týkající se implementace nařízení EU o ochraně osobních údajů v příslušném
zdravotnickém zařízení. Tato složka by měla obsahovat informace pro pacienty o
zpracování jejich osobních údajů. Tyto informace by měly být k nahlédnutí každému
pacientovi, který o to požádá. V čekárně ordinace nebo na jiném vhodném místě by bylo
vhodné zveřejnit, že každý pacient má právo nahlédnout do informací o tom, jaké jsou o něm
vedeny poskytovatelem zdravotních služeb osobní údaje a jakým způsobem jsou tyto osobní
údaje zabezpečeny. Příslušná složka by tedy měla obsahovat informace pro pacienty buď o
tom že o nich jsou vedeny konkrétní údaje vyplývající ze zákona o zdravotních službách a
vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a jaké konkrétní údaje to jsou s tím, že je možno podle
zákona do zdravotnické dokumentace i nahlížet a činit si z ní fotokopie. Dále by měla jako
další dokument v uvedené složce být uvedena analýza osobních údajů, které poskytovatel
zdravotních služeb vede a způsob jakým je chrání, včetně poučení a proškolení zaměstnanců
zdravotnického zařízení o ochraně osobních údajů a implementaci nařízení EU o ochraně
osobních údajů v konkrétním zdravotnickém zařízení.
Součástí této analýzy nebo samostatným dokumentem by mělo být i zhodnocení rizik, tedy
interní revize osobních údajů a úvaha o tom jaká hrozí bezpečnostní rizika z hlediska

neoprávněného napadení osobních údajů a jakými prostředky je vzniku těchto rizik bráněno,
případně jaký bude postup v případě, že by příslušné bezpečnostní riziko nastalo.
Půjde většinou o poměrně stručné a jasné dokumenty vhodné pro konkrétního poskytovatele,
jejichž obecné vzory, které je třeba případně aplikovat na své konkrétní podmínky, zveřejní
Česká lékařská komora začátkem května 2018 na svých webových stránkách www.lkcr.cz .
Posílání lékařských zpráv a nálezů pacientům elektronickou cestou je možné v případě,
že o to pacient požádá a písemné nejlépe vlastnoručním podpisem nebo alespoň emailovou
zprávou z emailu, o kterém lékař bezpečně ví, že patří pacientovi, potvrdí, že si přeje právě na
tento email zasílat lékařské zprávy a nálezy, případně tímto způsobem komunikovat
s ošetřujícím lékařem a bere na vědomí, že tato emailová komunikace není nijak zabezpečena
proti případnému zneužití.
Poštovní spojení mezi poskytovatelem zdravotní služby a pacientem je možné s využitím
subjektu, který má licenci k poskytování poštovních doručovatelských služeb zejména České
pošty i bez výslovného souhlasu pacienta, přičemž postačí zasílání poštovních zásilek tzv.
„obyčejnou poštou“ netřeba odesílání doporučeně. Zaslání jakékoli zprávy či písemnosti
pacientovi poštou není tedy porušením práva na ochranu jeho osobních údajů. Totéž platí,
pokud jsou poštou zasílány lékařské zprávy a nálezy mezi poskytovateli zdravotních služeb
např. poskytovatel komplementu zasílá ošetřujícímu lékaři výsledky vyšetření, nebo
radiologické pracoviště výsledky zobrazovacích metod, apod.
Emailová komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb obsahující osobní údaje o
pacientech však chráněna být musí a je třeba v tomto směru uzavřít smlouvu
s kvalifikovanou společností, která poskytuje služby v oblasti informačních technologií, aby
se zavázala, že způsobem odpovídajícím úrovni evropských standardů zabezpečí bezpečný
přenos údajů o pacientech mezi poskytovateli zdravotních služeb emailem. Totéž platí i o
závazku poskytovatele informačních technologií, který případně spravuje počítačovou
techniku příslušného soukromého lékaře, aby se zavázal k řádné ochraně osobních údajů
vedených na příslušných elektronických nosičích o pacientech na standardní evropské úrovni.
Ve vztahu k zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb a dalším osobám, které na
základě jakéhokoli právního titulu přichází do styku s osobními údaji pacientů, je třeba
pamatovat na důsledné poučení těchto osob o povinnosti chránit osobní údaje pacientů,
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se tyto osoby dozvěděly
v souvislosti s osobními údaji o pacientech, nakládat s jakýmikoli údaji o zdravotním stavu
pacientů jako s chráněnými osobními údaji podléhajícími povinné mlčenlivosti a povinnosti
chránit jak písemnou tak elektronickou dokumentaci pacientů. Rovněž vzor tohoto dokumentu
o poučení zaměstnanců poskytovatele případně dalších spolupracujících osob, které se mohou
dostat do kontaktu s osobními údaji pacientů, bude zveřejněn počátkem května roku 2018 na
webových stránkách České lékařské komory www.lkcr.cz .
V této souvislosti je třeba pamatovat i na řádné zabezpečení jak papírové tak
elektronicky vedené zdravotnické dokumentace o pacientech, která by měla být
zabezpečena proti vniknutí neoprávněných osob. Není stanoveno jakým způsobem, zda
skříň, kde je uložena zdravotnická dokumentace, musí být uzamčena, nebo zda musí být
uzamčena ordinace či prostory zdravotnického zařízení, ani není stanoveno, jaké má být
technické zabezpečení ordinace či zdravotnického zařízení. Je to na rozhodnutí správce – tedy
provozovatele ordinace poskytovatele zdravotnických služeb, avšak mělo by být přiměřené

tak, aby bránilo tomu, aby se kdokoli nepovolaný dostal ke zdravotnické dokumentaci nebo k
jiným osobním údajům vedených o pacientech.
Nelze zapomenout ani na osobní údaje o zaměstnancích poskytovatele zdravotní služby
a jejich ochranu. Zaměstnanec zdravotnického zařízení by měl být rovněž informován o tom,
jaké osobní údaje o něm vede jeho zaměstnavatel a z jakého důvodu. Je pochopitelné, že
osobními údaji o zaměstnanci bude pracovní smlouva případně mzdový výměr a veškerá
poučení jak o ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti, tak i údaje o proškolení
z bezpečnostních, protipožárních a dalších předpisů. Součástí těchto osobních údajů o
zaměstnanci mohou být i údaje o jeho kvalifikaci a fotokopie příslušných dokumentů
osvědčujících tuto kvalifikaci zaměstnance. Zaměstnavatel by však rozhodně neměl vést
žádné osobní údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském
vyznání či filozofickém přesvědčení, nebo o členství v odborech a zpracování genetických
údajů nebo biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o
sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby, což výslovně zakazuje článek 9 nařízení
EU o ochraně osobních údajů. Údaje o zdravotním stavu zaměstnance mohou být vedeny
pouze v rozsahu, které stanoví příslušný právní předpis – tedy posudek lékaře poskytujícího
pracovně lékařské služby o způsobilosti, omezené způsobilosti, či nezpůsobilosti zaměstnance
vykonávat příslušné zaměstnání.
Shrnutí:
1) V souvislosti s implementací nařízení (EU) 2016/679 od 25. května 2018 nehrozí
poskytovatelům zdravotních služeb žádné sankce až do doby než konkrétní zákon České
republiky nabude účinnosti a stanoví, za jaké jednání lze jaké sankce ukládat.
2) Nařízení EU o ochraně osobních údajů nestanoví žádné konkrétní způsoby, jak je
poskytovatel zdravotních služeb povinen chránit osobní údaje, které vede o pacientech.
Je na úvaze každého poskytovatele - správce osobních údajů, jak rozumně a přiměřeně
ve vlastních podmínkách bude tyto údaje chránit.
3) Lze doporučit, aby každý poskytovatel zdravotní služby do 25. května 2018 zavedl
písemnou složku (šanon) nadepsaný jako „Implementace nařízení EU o ochraně
osobních údajů u poskytovatele zdravotní služby“, ve které bude shromažďovat
zejména následující dokumenty:
a) interní analýza osobních údajů zpracovávaných poskytovatelem zdravotní služby
– zda zpracovává pouze osobní údaje stanovené právními předpisy nebo kromě
údajů stanovených právními předpisy zpracovává ještě jiné osobní údaje a
k jejich zpracování má souhlas subjektů údajů (pacientů).
b) Jak přiměřeně jsou tyto údaje chráněny před zneužitím a jaká hrozí tzv.
bezpečnostní rizika – zejména údaje o zabezpečení papírové zdravotnické
dokumentace v ordinaci a údajů vedených o pacientech na elektronických
nosičích výpočetní techniky.
c) Informace pro pacienty o tom, které osobní údaje jsou o nich zpracovávány
(údaj o tom, že tyto informace jsou u poskytovatele k dispozici pacientům k
nahlédnutí, by měl být vyvěšen na viditelném místě v čekárně nebo v ordinaci).
d) Formulář pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

e) Záznam o proškolení zaměstnanců a dalších spolupracujících osob např.
zdravotní sestry, uklízečky, recepční a dalších o povinné mlčenlivosti a ochraně
osobních údajů, včetně podpisů proškolených osob.
f) Smlouva o zpracování osobních údajů a jejich náležitém zabezpečení
s dodavateli informačních technologií a s firmami, které spravují informační
technologie poskytovatele zdravotní služby.
g) Případný souhlas pacienta se zasíláním lékařských zpráv a nálezů emailovou
poštou a případný souhlas pacienta s vedením dalších osobních údajů o jeho
osobě, které nevyplývají z právních předpisů (např. smlouvy o poskytování
dohodnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění).
h) Seznam osobních údajů, které vede poskytovatel zdravotních služeb o svých
zaměstnancích a doklad o tom, že s touto skutečností byli zaměstnanci seznámeni.
Vzory příslušných dokumentů nelze bezmyšlenkovitě převzít, ale uvážit zda příslušný
vzor odpovídá konkrétním podmínkám poskytovatele, případně jej konkretizovat na
vlastní podmínky. Tyto vzory bude možno nalézt od května 2018 na webových
stránkách www.lkcr.cz

JUDr. Jan Mach
advokát

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.