Dopis ministrovi zdravotnictví k situaci ve zdravotnictví

Vážený pan

Ministr zdravotnictví ČR

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

                                       

 

            Vážený pane ministře,                                                              

 

            navazuji na naše osobní setkání a popis problematických oblastí oboru fyzioterapie, jak jej vnímá Unie fyzioterapeutů ČR, z.s., zaslaný v únoru tohoto roku. Musím bohužel konstatovat, že nedochází k zásadnímu posunu v řešení těchto bodů, snad vyjma dohodovacího jednání o úhradách.

                       

            Dovolte mi tedy na ně znovu upozornit a současně se také vyjádřit k problematice růstu platů.

 

Apelujeme důrazně na splnění slibu vlády, ve které vaše strana byla, a dodržení 10 % navýšení platových tarifů se tak stane skutečností. Současně vnímáme potřebu podpořit růst mezd v nejnižších (absolventských) platových stupních a pochopitelné je zrušení deváté platové třídy v odbornosti fyzioterapeuta. S ohledem na personální situaci v oboru a na navyšování platů ve veřejné sféře nelze akceptovat nedodržení výše uvedeného.

 

  1. S obavou sledujeme, že řešení kritické personální situace ve zdravotnictví se z pohledu státu a Vlády ČR omezuje pouze na lékařské profese a zdravotní (všeobecné) sestry, především ve vícesměnném provozu. Nepochybujeme o jejich významu, ale funkční zdravotnický systém s definovanou kvalitou péče je založen na spolupráci členů multidisciplinárního týmu, jehož automatickou součástí fyzioterapeuti jsou. Zejména v nemocnicích sledujeme vysokou poptávku, při prakticky nulové nabídce. I přes vysoký a rostoucí zájem o náš obor, přes poměrně velký převis v přihláškách na VŠ, je jen minimální zájem absolventů o práci v nemocnicích. Zcela jistě to souvisí s nízkým platovým ohodnocením absolventů, příliš omezenými kompetencemi a obecným zaměňováním fyzioterapie za rehabilitační ošetřování. To ve výsledku vede k odlivu draze vyškolených odborníků ze zdravotního systému a tendenci k vytvářet pracoviště, která nemohou zcela garantovat kvalitu péče a smysluplnost vykonávaných činností. Personální vyhláška stanoví (vyjma rehabilitačních lůžek) pouze dostupnost fyzioterapeuta, a proto nejsme dodnes schopni říct, kolik fyzioterapeutů má v nemocnicích být a kolik jich vlastně chybí. Dle dostupných údajů je v ČR cca 80 fyzioterapeutů na 100 000 obyvatel, ale toto číslo nereflektuje počet fyzioterapeutů pracujících ve zdravotnickém systému.

Na základě analýzy, kterou UNIFY ČR, z.s. zpracovala, víme, že v ČR máme každoročně přibližně 350 – 390 absolventů oboru fyzioterapie, kteří vstupují na trh práce. Z nich však pouze 25% spojuje svoji profesní budoucnost s prací v nemocnicích nebo v lůžkových rehabilitačních centrech. Takový počet již dnes není schopen saturovat přirozenou personální obnovu a v následujících letech lze očekávat snižování stavu fyzioterapeutů v systém zdravotní péče.

 

  1. Negativně vnímáme současnou právní úpravou zákona o nelékařských povoláních, kdy fyzioterapeut jakékoli úrovně po absolvování roku praxe je způsobilý k samostatnému výkonu povolání včetně možnosti zřízení samostatné praxe. Takto nelze zabezpečit kvalitu a bezpečnost poskytovaných zdravotních služeb. Domníváme se, že toto oprávnění by mělo příslušet fyzioterapeutům se specializovanou způsobilostí. Považujeme za chybu, že dnes není vyžadována u absolventů praxe tzv. „u lůžka“, jako před rokem 2004. Tento náš podnět jsme již prezentovali na MZ ČR v průběhu přípravy zákona, opět bez odezvy.

 

  1. Sledujeme opakovaně snahu státu o zasahování a řízení všech oblastí odborného a profesního života naší profese.  V oborech, pro které MZ nemá dostatek kmenových odborníků, jako je fyzioterapie, se domníváme, že by bylo vhodné posílení profesní autonomie zřízením profesní komory (jako je obvyklé ve vyspělém světě a v poslední době se tak děje také v zemích bývalého východního bloku - Slovensko, v Polsko, nyní v Rumunsko). Znění zákona máme připravené v paragrafovaném znění

 

  1. Současná právní úprava stanovující pravidla pro udělování akreditací především v oblasti certifikovaných kurzů /zákon o nelékařských povoláních v platném znění/, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost je, dle našeho názoru, naprosto nedostatečná a při rozhodování MZ ČR není brán zřetel na stanovisko odborné veřejnosti, odborné posudky a stanovisko Akreditační komise. Naposledy se tak stalo při udělení akreditace Kurzu Vojtova metoda II. Generace. Jedná se o nebezpečný precedens, který nabourává systém postgraduálního vzdělávání, ohrožuje a mate fyzioterapeuty samotné, celou odbornou veřejnost a především pak pacienty a jejich rodiny.

V průběhu přípravy novelizace zákona o nelékařských profesích jsme na tuto problematiku upozorňovali, podporovali jsme podmínku, schválení návrhu odbornou a profesní společností. Ta však nakonec byla vypuštěna.

 

  1. Kompetence fyzioterapeuta, přístup k fyzioterapii.

Ve světě sledujeme výrazně zvyšující se kompetence fyzioterapeuta. Řada zemí dnes již uplatňuje přímý přístup pacienta k fyzioterapii tzv. z „ulice“. Uvědomujeme si, že pro tento čas ještě v ČR nenastal, ale současná úprava v oblasti veřejného pojištění upravená Metodikou pro pořizování a předávání dokladů, konkrétně poukaz FT 06 je naprosto nevyhovující a v běžné praxi nefungující. Jednání s podporou Společnosti pro rehabilitaci a fyzikální medicínu ČLS JEP v tomto směru vedeme s Komisí pro metodiku. Náš návrh budeme předkládat na jednání KPM v říjnu 2018. Zájem a podpora MZ ČR spoluřešit tuto otázku by jistě přivítaly všechny zainteresované strany.

Obor fyzioterapie se vyvíjí podobně jako ostatní zdravotnické obory. Některé odbornosti byly vyzvány ze strany MZ ČR k návrhu úpravy kompetencí, ale profesní organizace fyzioterapeutů ČR oslovena opět nebyla. Odborné kompetence jako akupunktura, aplikace suché jehly, předpis jednoduchých kompenzačních pomůcek jsou kompetencemi, které by fyzioterapeutům měly být svěřeny za předpokladu jasně definovaných podmínek. Nestane-li se tak, dojde i tak k vykonávání těchto činností „různými odborníky“ bez adekvátního vzdělání, bez kontroly a mimo zdravotní systém.

 

Věříme, a jsme přesvědčení, že s ohledem ke kondici ekonomiky, stále velmi nízkému podílu DPH na zdravotnictví a podfinancování zdravotnictví a potřebám oboru, jehož význam pro budoucnost zmiňuje sám premiér Babiš ve své vizi „O čem sním“, budou naše náměty přijaty.

Vážený pane ministře,

 

velmi rádi předložíme paragrafovaná změní našich požadavků v jednotlivých legislativních normách, včetně návrhu zákona o profesní komoře fyzioterapeutů, který máme již k připravený.

                                  

 

S pozdravem a díky za spolupráci a dialog.

 

                                                                                                                      Mgr. Vladan Toufar

                                                                                                                      prezident UNIFY ČR

V Břeclavi dne: 3.9.2018

 

Reklama
ETOILE CZ a.s.