Aktuální informace k dohodovacímu řízení

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovoluji si Vás seznámit s průběhem a výsledky Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2018.

Termín zahájení Dohodovacího řízení byl stanoven na 31.1 2017 na Ministerstvu zdravotnictví. Za segment fyzioterapie se tohoto jednání zúčastnila víceprezidentka Šárka Smejkalová.

Garantem a koordinátorem letošního Dohodovacího řízení je Asociace českých a moravských nemocnic. Jednání se účastnilo 12 zástupců jednotlivých segmentů a 7 zástupců zdravotních pojišťoven.

Jednání zahájila ing. Helena Rognerová, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, Ministerstva zdravotnictví.

Předsedající MUDr. Eduard Sohlich, předseda Asociace českých a moravských nemocnic seznámil účastníky s návrhem programu. Byla přednesena zpráva mandátové a analytické komise a byl zde upřesněn harmonogram Dohodovacího řízení.

 

Dalším jednáním, které proběhlo ve vztahu k DŘ, bylo jednání analytické komise 24.3.2017 na VZP v Praze.

Za náš segment se účastnila víceprezidentka Šárka Smejkalová.

Předseda AKDŘ Ing. Mrázek prezentoval vývoj nákladů v jednotlivých segmentech

systému v.z.p. za roky 2011až 2016 se zaměřením na rok 2016. Upozornil na segmenty, kde náklady rostou enormním tempem (centrová léčiva, PZSS).

Dalším bodem jednání bylo seznámení účastníků s Očekávanými příjmy veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 a v roce 2018. Předseda AKDŘ Ing. Mrázek okomentoval vývoj příjmů systému v.z.p. od roku 2011 do roku 2016 a odhad příjmů na roky 2017a 2018. Vzhledem k nejasnostem dalšího ekonomického i mzdového vývoje v ČR a nejasnostem ve vývoji plateb za státního pojištěnce připravily zdravotní pojišťovny pro rok 2018 dvě varianty odhadu příjmů. Pesimistická varianta odhadu příjmů (bez valorizace platby za státního pojištěnce) počítá s nárůstem příjmů v roce 2018 o 7,5 mld. Kč, optimistická varianta (navýšení platby za státní pojištěnce v celkové výši 3,5 mld. Kč, vyšší nárůst výběru pojistného) počítá s nárůstem 12,7 mld. Kč.

Pro ilustraci přikládáme tabulku nákladů na rehabilitační péči :

Náklady systému v.z.p. na rehabilitační péči

                                                           2011    2012    2013    2014    2015    2016

Náklady

v mil. Kč                                       2 427   2 533   2 615   2 859   2 841   3 020

Index (k roku 2011, v %)           100,0     104,4   107,7   117,8   117,0   124,4

Index (k předchozímu roku, v %)  -      104,4    103,2   109,3   99,4    106,3

Následovalo 1.kolo Dohodovacího řízení, které proběhlo 5.4.2017 na VZP v Praze.

Za segment fyzioterapie se účastnila víceprezidentka Šárka Smejkalová.

Přesto, že data AK DŘ přinesla fakta, že v roce 2015 segment fyzioterapie nebyl nárustový, pojišťovny se snažily ve svých návrzích dostát dalších regulací v objemu péče.

Na tomto jednáni si zástupci VZP, SZP a našeho segmentu ústně předali informace a představy o úhradovém mechanismu pro rok 2018 a dohodli se na termínu následujícího jednání.

2. kolo Dohodovacího řízení proběhlo 5.4. 2017

Jednání se konalo opět v budově VZP. Za segment fyzioterapie se účastnila víceprezidentka Šárka Smejkalová a Mgr. Štěpánka Musilová .

Jednotliví zástupci za VZP, SZV a fyzioterapii v úvodu přednesli své návrhy, které jsme Vám dali k dispozici na web.

VZP ve svém návrhu opět regulují nárůst objemu naší péče do 101% a SZP do 102%, obojí vždy s vazbou na URČ.

Za UNIFY ČR jsme v návrhu požadovali úhrady objemu péče do 115% .

Po konfrontaci našich vzájemných návrhů, jsme dospěli k nedohodě. Rovněž i tento protokol, se zápisem z jednání máte k dispozici na našich webových stránkách.

Konstatujeme tedy, že přípravná fáze Dohodovacího řízení o hodnotách bodu,výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2018 skončila pro segment fyzioterapie NEDOHODOU.

Na základě tohoto výsledku jednání, se VV UNIFY rozhodl apelovat na MZ a ještě před zahájením jednání MZ ohledně tvorby úhradové vyhlášky, jsme požádali zástupce MZ o pracovní schůzku. Za nejdůležitější v současné době považujeme projednání fatálního finančního dopadu dosavadní platné úhradové vyhlášky na jednotlivé poskytovatele. A zároveň projednání návrhu, který jsme předkládali při DŘ pro r.2018, s důrazem na zohlednění námi navrhovaného koeficientu objemu péče.

Doufáme, že za podpory členské základny se nám podaří obhájit naše požadavky.

Mgr. Štěpánka Musilová

Reklama
PTRM 2021 Dubai