Aktuální informace k dohodovacímu řízení

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovoluji si Vás seznámit s průběhem a výsledky Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2018.

Termín zahájení Dohodovacího řízení byl stanoven na 31.1 2017 na Ministerstvu zdravotnictví. Za segment fyzioterapie se tohoto jednání zúčastnila víceprezidentka Šárka Smejkalová.

Garantem a koordinátorem letošního Dohodovacího řízení je Asociace českých a moravských nemocnic. Jednání se účastnilo 12 zástupců jednotlivých segmentů a 7 zástupců zdravotních pojišťoven.

Jednání zahájila ing. Helena Rognerová, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, Ministerstva zdravotnictví.

Předsedající MUDr. Eduard Sohlich, předseda Asociace českých a moravských nemocnic seznámil účastníky s návrhem programu. Byla přednesena zpráva mandátové a analytické komise a byl zde upřesněn harmonogram Dohodovacího řízení.

 

Dalším jednáním, které proběhlo ve vztahu k DŘ, bylo jednání analytické komise 24.3.2017 na VZP v Praze.

Za náš segment se účastnila víceprezidentka Šárka Smejkalová.

Předseda AKDŘ Ing. Mrázek prezentoval vývoj nákladů v jednotlivých segmentech

systému v.z.p. za roky 2011až 2016 se zaměřením na rok 2016. Upozornil na segmenty, kde náklady rostou enormním tempem (centrová léčiva, PZSS).

Dalším bodem jednání bylo seznámení účastníků s Očekávanými příjmy veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 a v roce 2018. Předseda AKDŘ Ing. Mrázek okomentoval vývoj příjmů systému v.z.p. od roku 2011 do roku 2016 a odhad příjmů na roky 2017a 2018. Vzhledem k nejasnostem dalšího ekonomického i mzdového vývoje v ČR a nejasnostem ve vývoji plateb za státního pojištěnce připravily zdravotní pojišťovny pro rok 2018 dvě varianty odhadu příjmů. Pesimistická varianta odhadu příjmů (bez valorizace platby za státního pojištěnce) počítá s nárůstem příjmů v roce 2018 o 7,5 mld. Kč, optimistická varianta (navýšení platby za státní pojištěnce v celkové výši 3,5 mld. Kč, vyšší nárůst výběru pojistného) počítá s nárůstem 12,7 mld. Kč.

Pro ilustraci přikládáme tabulku nákladů na rehabilitační péči :

Náklady systému v.z.p. na rehabilitační péči

                                                           2011    2012    2013    2014    2015    2016

Náklady

v mil. Kč                                       2 427   2 533   2 615   2 859   2 841   3 020

Index (k roku 2011, v %)           100,0     104,4   107,7   117,8   117,0   124,4

Index (k předchozímu roku, v %)  -      104,4    103,2   109,3   99,4    106,3

Následovalo 1.kolo Dohodovacího řízení, které proběhlo 5.4.2017 na VZP v Praze.

Za segment fyzioterapie se účastnila víceprezidentka Šárka Smejkalová.

Přesto, že data AK DŘ přinesla fakta, že v roce 2015 segment fyzioterapie nebyl nárustový, pojišťovny se snažily ve svých návrzích dostát dalších regulací v objemu péče.

Na tomto jednáni si zástupci VZP, SZP a našeho segmentu ústně předali informace a představy o úhradovém mechanismu pro rok 2018 a dohodli se na termínu následujícího jednání.

2. kolo Dohodovacího řízení proběhlo 5.4. 2017

Jednání se konalo opět v budově VZP. Za segment fyzioterapie se účastnila víceprezidentka Šárka Smejkalová a Mgr. Štěpánka Musilová .

Jednotliví zástupci za VZP, SZV a fyzioterapii v úvodu přednesli své návrhy, které jsme Vám dali k dispozici na web.

VZP ve svém návrhu opět regulují nárůst objemu naší péče do 101% a SZP do 102%, obojí vždy s vazbou na URČ.

Za UNIFY ČR jsme v návrhu požadovali úhrady objemu péče do 115% .

Po konfrontaci našich vzájemných návrhů, jsme dospěli k nedohodě. Rovněž i tento protokol, se zápisem z jednání máte k dispozici na našich webových stránkách.

Konstatujeme tedy, že přípravná fáze Dohodovacího řízení o hodnotách bodu,výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2018 skončila pro segment fyzioterapie NEDOHODOU.

Na základě tohoto výsledku jednání, se VV UNIFY rozhodl apelovat na MZ a ještě před zahájením jednání MZ ohledně tvorby úhradové vyhlášky, jsme požádali zástupce MZ o pracovní schůzku. Za nejdůležitější v současné době považujeme projednání fatálního finančního dopadu dosavadní platné úhradové vyhlášky na jednotlivé poskytovatele. A zároveň projednání návrhu, který jsme předkládali při DŘ pro r.2018, s důrazem na zohlednění námi navrhovaného koeficientu objemu péče.

Doufáme, že za podpory členské základny se nám podaří obhájit naše požadavky.

Mgr. Štěpánka Musilová

 

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.