Aktuality z průběhu Dohodovacího řízení pro rok 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Dne 26.4.2018 proběhlo na půdě VZP jednání o úhradě zdravotních služeb poskytovaných
poskytovateli v odbornosti 902 na rok 2019. Jednání se za naši profesní organizaci účastnila
víceprezidentka Šárka Smejkalová a Mgr. Štěpánka Musilová.
Zde si dovolujeme, předložit rekapitulaci našeho návrhu úhrad pro r.2019 a toho co nám
navrhují ZP.
Do dohodovacího řízení pro rok 2019, jsme vstupovali s návrhy na:
• navýšení úhrad o 5% oproti roku 2018, tj. o 7 % proti roku 2017, což se musí promítnout do
hodnot bodu i koeficientu ve vzorci úhrad jejich odpovídajícím navýšením
• zrušení vazby na URČ
• možnost navýšení referenčních hodnot u poskytovatelů, u kterých se změnila struktura
pacientů, či zvláštní odborná způsobilost
• možnost navýšení referenčních hodnot u poskytovatelů, jejichž pracoviště byla převzata s
nízkými referenčními hodnotami
• vyjednání vyšší úhrady u nákladnějších pacientů, než odpovídá průměru z roku 2017
• rozšířit spektrum diagnóz nákladných pacientů
• u výkonů, u nichž došlo od roku 2016 k úpravě úrovně odbornosti z K1 na K3 přepočet výše
jejich úhrady v referenčním období s přiměřeným navýšením PUROo

Od VZP ČR a SZP ČR jsme obdrželi společný návrh plátců pro úhradu segmentu
odbornosti 902, 917 pro rok 2019 v tomto znění:
1. Pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota
bodu ve výši 0,90 Kč.
2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující hrazené služby v odbornosti 902 a 917
celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:
(1,03 + KN) x POPzpoZ x PUROo + (1,03 + KN) x max[PUROo x POPzpoMh; (UHRMh –
UHRMr)]
kde:
POPzpoZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v
hodnoceném období, do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně
nákladný unikátní pojištěnec,
POPzpoMh je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané
odbornosti v hodnoceném období, mimořádně nákladným unikátním pojištěncem se rozumí
pojištěnec s diagnózou G35, G20, G51 – G83, I 69, P07 – P14, P94, T00 – T14, pokud úhrada
za jemu poskytnuté výkony podle seznamu zdravotních výkonů včetně zvlášť účtovaného
materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti
poskytovatelem v hodnoceném období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady
za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných
léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané
odbornosti poskytovatelem v referenčním období,

PUROo je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného
materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní
pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období,
UHRMh je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a
zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní
pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za
mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada z pojištěnce s diagnózou G35, G20,
G51 – G83, I 69, P07 – P14, P94, T00 – T14, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu
výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků
ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období je rovna nebo překročí
pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného
materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní
pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období,

UHRMr je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a
zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní
pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za
mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce s diagnózou G35,
G20, G51 – G83, I 69, P07 – P14, P94, T00 – T14, pokud tato úhrada za výkony podle
seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků
ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období je rovna nebo překročí
pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného
materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní
pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.
KN koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů:
a) 0,01 – v případě, že podíl součtu počtu vykázaných výkonů 21113, 21115, 21315 z
celkového počtu vykázaných výkonů autorské odb. 902 je menší než 50 %.
b) 0,01 – v případě, že podíl součtu počtu výkonů 21221 a 21415 na celkovém počtu
vykázaných výkonů autorské odbornosti 902 je větší než 14 %.
3. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917
podle seznamu výkonů se pro výkony neuvedené v bodě 1 stanoví hodnota bodu 0,80 Kč.
4. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní
pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze
výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního
období, v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních
služeb dle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné
úhrady na jednoho unikátního pojištěnce dle bodu 2 hodnotu za referenční období
srovnatelných poskytovatelů.
5. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady
podle bodu 2 nepoužije.
6. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši 103 % objemu úhrady za
referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci

celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného
období.
Jako zástupci naší profesní organizace vyslovily s návrhem ZP předběžný souhlas,
přesto, že nebyly akceptovány všechny požadavky našeho návrhu.
 Důvody, které nás vedly k vyslovení předběžného souhlasu s návrhem ZP, byly následující:

  • Návrh akceptuje příslib ministra zdravotnictví na zvýšení objemu péče

poskytovatelům o 3 - 5 %. Vnímáme pozitivně fakt, že toto navýšení by mělo být
závislé, od struktury péče, kterou zařízení poskytuje svým pacientům. Snažíme se
v jednáních o úhradách preferovat zohlednění a výhodnější ohodnocení pracovišť,
která poskytují vysoce odbornou péči s prováděním výkonu 21221 a provádění
manuálních technik, což je ve vzorci zohledněno.

  • Žádali jsme o rozšíření spektra diagnóz nákladných pacientů. Zde nám ZP zohlednily

zatím všechny námi navrhované.

  • Žádali jsme zohlednění a možnost navýšení referenčních hodnot u poskytovatelů,

jejichž pracoviště byla převzata s nízkými referenčními hodnotami.

  • A jeden z neméně důležitých aspektů našeho rozhodnutí byl fakt, že pokud pojišťovny

akceptovaly příslib ministra na navýšení úhrad o 4%, je více než jasné, že pokud se se
ZP nedohodneme, tak by nám v Úhradové vyhlášce ministerstvo v žádném případě víc
než 4% nedalo.
Věříme, že toto rozhodnutí bylo správné. Nemyslíme si, že je to pro nás ve všech směrech
výhodná nabídka a tuto dohodu nebereme jako úspěch, spíše jako konsensus. Rovněž je to pro
nás výzva k dalším jednáním, abychom v budoucnu dosáhli splnění nejen takřka poloviny, ale
většiny našich požadavků vůči ZP.
Následující jednání, které proběhne 23.5.2018, by mělo potvrdit písemně naši dohodu o
úhradách péče pro r. 2019 se ZP, s malými formálními úpravami v textu.

Mgr. Štěpánka MUsilová

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.